Найдено 6 документов
 • AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASI
  AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASI - 80    f.e.n. A.İ.Əliyeva-Kəngərli       Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası (MEK) 80 illik fəaliyyəti dövründə ölkəmizin ən iri kitabxana-informasiya müəssisələrindən birinəçevrilərək elmimizin inkişafında, elmi kadrlarımızın yetişdirilməsində əvəzsiz rol oynamışdır. AMEA-nın əsas struktur vahidlərindən olan Mərkəzi Elmi Kitabxana EA sistemində və digər elmi müəssisələrdə aparılan elmi tədqiqatların analitik-informasiya təminatı, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, kitabşünaslıq, kitabxana fondlarının konser-vasiyası və bərpası, kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaş- dırılması, müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsi və tətbiqi sahələrində fəaliyyət göstərən elmi müəssisədir. Bununla yanaşı, MEA sisteminin baş kitabxanası olub Akademiyanın elmi–tədqiqat müəssisələrinin kitabxanaları ilə əlaqələndirilmiş şəkildə oxuculara ...
 • İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA
      İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNDƏ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA…       C.Cəfərov       Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzzi Elmi Kitabxanasında kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi 2003–ci ildən fəaliyyət göstərir. Son 2 il ərzində şöbə fəaliyyətini yetərincə tənzimləmiş və bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdir.    Ümumiyyətlə, müasir kitabxana işini yeni informasiya və kommunikasiya texnologiyaları olmadan təsəvvür etmək bir qədər çətindir.İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının insan fəaliyyətinin bir sıra sahələrində olduğu kimi kitabxana işində də tətbiqi ənənəvi kitabxana proseslərinin sürətlənməsinə və optimallaşmasına gətirib çıxarır. Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması təcrübəsi dünya ölkələrinə ötən əsrin 60-cı illərindən tanış olsa da Azərbaycanda bu tip fəaliyyətin həyata keçirilməsi 90-cı illərin sonlarına təsadüf edir. Doğrudur, hələ 1989-cu ildə AMEA-nın «Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemələri laborotoriyası» bu sahədə bir sıra işlər həyata keçirmək istəsə də s ...
 • AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
         AMEA MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANASINDA ƏDƏBİYYATIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ       S.Rzayeva       AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası Azərbaycanın ilk böyük elmi və mədəni-maarif müəssisələrindən biridir. Artıq 1934-cü ilin I yarısından Mərkəzi Kitabxananın fondunda 59500 nüsxə, 1936-cı ildə 175 000 nüsxə kitab var idi.    Kitabxana 30-cu illərdə dünyanın iri kitabxanaları, elmi-tədqiqat müəssisələri və b. ilə geniş əlaqə yaratmışdı və ədəbiyyat mübadiləsi məqsədilə xüsusi fond təşkil olunmuşdur.Bundan başqa Kitabxana tez-tez müxtəlif ölkələrə, respublikalara əlyazmalar, kitablar toplamaq məqsədilə ezamiyyətlər təşkil etmişdi.    1934-cü ildə Kitabxana Sovet İttifaqının 110 müəssisəsi və bir neçə xarici ölkə ilə kitab mübadiləsi aparır, 1935-ci ildə isə mübadilə 150-yə yaxın təşkilat ilə aparılırdı. Mübadilə yolu ilə təkcə kitablar deyil eyni zamanda dövri mətbuat da komplektləşdirilirdi. 30-cu illərdə artıq 200 adda müxtəlif ölkələrdə nəşr edilmiş dövri mətbuat alınmışdır. SSRİ EA ...
 • KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNNOVASİYA ŞÖBƏSİNİN
      KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNNOVASİYA ŞÖBƏSİNİN    FƏALİYYƏTİ ZAMANIN TƏLƏBİDİR       A. Məmmədova       AMEA-nın MEK-i respublikamızda istər kəmiyyət, istərsə də keyfiyyət göstəricilərinə görə ən qabaqcıl kitabxanalar sırasındadır. 1923-cü ildə yaranan Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti respublikada müxtəlif elmlərin yaranmasına və inkişafına təkan verdiyi kimi MEK-ya və 1935-ci ildən başlayaraq fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat müəssisələri nəzdində təşkil edilən kitabxanalara da öz müsbət təsirini göstərmişdir. Elmi-tədqiqat müəssisəlirinin sayları, o cümlədən onların nəzdində təşkil olunan kitabxanaların sayı artdıqca, onlara ümumi təşkilatı və metodiki rəhbərlik problemləri də meydana çıxırdı. İlk fəaliyyət dövrlərindən bu kitabxanalara istiqamət verici təşkilatçılıq işləri MEK-ə həvalə edilmişdi. Bu kitabxananın müvafiq şöbələrinin əməkdaşları pərakəndə halda onlara köməklik göstərirdi. Zaman keçdikcə bu cür köməklik özünü döğrultmurdu və hər kitabxana müdiri özü bildiyi kimi işini təşkil ed ...
 • Қазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихы реферат
  ӘОЖ 002.2+655.5(574(09) Қолжазба құқығындаШОРТАНОВА АЛШАЙЫМ АХЫЛБЕКОВНАҚазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихы(ХХ ғ. 20–40 жж.)07.00.02 – Отан тарихы(Қазақстан Республикасының тарихы)Тарих ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіналу үшін дайындалған диссертацияныңА В Т О Р Е Ф Е Р А Т ЫҚазақстан РеспубликасыАлматы, 2009 Жұмыс Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихы бөлімінде орындалды.Ғылыми жетекші: тарих ғылымдарының докторы,профессор Мажитов С.Ф. Ресми оппоненттер: тарих ғылымдарының докторы,профессор Құдайбергенов Ә.Н.тарих ғылымдарының кандидатыСелкебаева А.Т.Жетекші ұйым: ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сулейменов атындағыШығыстану институтыДиссертация 2009 жылы «09» шілде сағат 14-30 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты жанындағы тарих ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі БД 53.33.01 Диссертациялық кеңес ...
 • Кітапханашылар байқауы реферат
  «Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы» ММҰымдастырушылық-әдістемлік бөлімӨскемен қ., 2007«Оқысаң ұшасың»Пауло КоэльоҚұрметті оқырмандар!«Балаларға оқу бақытын сыйлайық» байқауына қатысқн кітапханашылардың таңдаулы шығармашылық еңбектерінен құралған жинақ назарларыңызға ұсынылады.Мұндай байқауды өткізу идеясы бізге француздың педагог-жазушысы Д.Пеннактың кітапханашыларға жазған арнауын оқығаннан кейін пайда болды: «Құрметті кітапханашылар, қасиетті құтхананың шырақшылары, бүкіл әлемнің, жаратылыстың сіздердің керемет жадыларыңызда рет-ретімен ұяшықтарда сақталғаны қандай бақыт (сіздер болмасаңыздар, шөп басып кеткен иен даладай болған менің жадым жол таба алмас еді), сіздерді қоршап тұрған сөрелердегі барлық тақырыптық бөлімдерді адаспай тауып алып, емін-еркін жұмыс істейтіндеріңіз қайран қалдырады... егер де сонымен қоса сіздер өздеріңіздің сүйікті кітаптарыңыз туралы оқырмандарыңызға әңгімелеп берсеңіздер, көңіліңіздің түкпірінде сақталған кітап туралы естелікте ...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

MAYA Boutique KZ

Скидка 100%

При покупке на сумму 20 000 тг в подарок футболка!

Отчет по практике: как студенты запросто выходят из положения

Несколько шагов создания позитивного имиджа учителя