Найдено 7487 документов
 • ƏMƏYIN VƏ ONUN ÖDƏNILMƏSININ UÇOTU
  ƏMƏYIN VƏ ONUN ÖDƏNILMƏSININ UÇOTUƏməyin təşkili və ödənilməsi sistemiƏməyin ödənilməsi üzrə sənədlərƏməyin ödənilməsinin forma və sistemləriMüхtəlif iş rejimlərində əməyin ödənilməsiMəzuniyyətlərin ödənilməsiƏmək haqqından tutulmalarƏməyin təşkili və ödənilməsi sistemi Ayrıca götürülmüş təşkilatda əmək fəaliyyəti daхili normativ sənədlərin qəbul edilməsi yolu ilə tənzimlənir. Onların ən mühümlərinə kollektiv müqavilə, fərdi əmək müqavilələri (kontraktları), mülki-hüquqi müqavilələr, normativ aktlar və s. daхildir.Kollektiv müqavilə dedikdə, işə götürənin və əmək kollektivinin və onun qərarı əsasında həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının arasında yazılı formada bağlanan, müəssisə daхilində əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən hüquqi sənəd nəzərdə tutulur. Kollektiv müqavilələrin bağlanmasının və yerinə yetirilməsinin hüquqi əsasları AR_nın Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir.Fərdi əmək müqavilələri (kontraktları) dedikdə, müəssisələrdə vətəndaşların fərdi qaydad ...
 • МÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRI
  МÜƏSSISƏNIN MALIYYƏ GÖSTƏRICILƏR VƏ NƏTICƏLƏRIİqtisadi təhlilin metodunun başlıca xarakterik xüsusiyyəti təhlilin predmetinin, onun obyektlərinin öyrənilməsi üsullarının məcmu ilə xarakterizə olunur. Bütün elmlərdə olduğu kimi iqtisadi təhlil elminin də əsas metodu dialektik materialist metoddur. Dialektikaya əsaslanan iqtisadi təhlilin başlıca prinsipi proses və hadisələrin, təhlil və sintezin, deduksiya və induksiyanın vəhdətliyi şəraitində öyrənilməsini təbb edir. Təhlil zamanı bütün proses, hadisə, göstərici, əməliyyat və s. üzrə tədqiqat nəticələrini ümumilədirmək və ümumi nəticə çıxarmaq lazım gəlir. Bu halda tədqiqatın induksiya üsulundan istifadə olunur. Bəzən də proses və hadisələrin öyrənilməsinə dialektik nöqteyi-nəzərcə yanaşdıqda deduksiya tədqiqat üsulundan da istifadə edilir. Bu halda əvvəlcə proses və hadisə, göstərici və iqtisadi kateqoriya bütövlükdə öyrənilir, ümumi nəticə çıxarılır və sonra onlan daha dəqiq öyrənmək üçüncü hissəsi (induksiya) tədqiqat üsuluna keçilir. İqtisadi təhlilin m ...
 • Əsas vəsaitin əldə olunması, hərəkəti və müəssisədən
  Əsas vəsaitin əldə olunması, hərəkəti və müəssisədən çıxmasının uçotda əks etdirilməsiƏsas vəsaitlərin mahiyyəti və təsnifatıƏsas vəsaitlərin əldə olunmasının uçotuƏsas vəsaitlərin müəssisədən çıxmasının uçotu Əsas vəsaitlər hər bir müəssisə və firmanın maddi-texniki bazasının əsasını təşkil edir. Əsas vəsaitlərin səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar müəssisənin istehsal (xidmət) sferasında bir ildən çox iştirak edir, dəyəri normativ sənədlərlə tənzimlənir, köhnəldikcə öz dəyərini müəyyən edilmiş normalarla hissə-hissə məhsulun dəyərinə keçirir, istehsal prosesində öz natural formasını saxlayır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 20 oktyabr 1995-ci il əmri ilə təsdiq olunmuş və 01 yanvar 1996-cı ildən olan qüvvədə olan “Müəssisələrin mühasibat uçotunun Hesablar Planı və onun tətbiqinə dair Təlimatda” müvafiq olaraq, ölkədə infilyasiyanın sürətini nəzərə alaraq 01 yanvar 1996-cı ildən sonra alınan əsas vəsaitlərin vahidinin və dəstinin dəyərinin min ...
 • ƏSAS VƏSAİTLƏRİN MAHİYYƏTİ, TƏRKİBİ VƏ UÇOTUNUN APARILMASI
  MÖVZÜ:ƏSAS VƏSAİTLƏRİN MAHİYYƏTİ, TƏRKİBİ VƏ UÇOTUNUN APARILMASIPLAN:Əsas vəsaitlərin, mahiyyəti, tərkibi və təsnifləşdirilməsiƏsas vəsaitlərin daxil olmasının uçotuƏsas vəsaitlərin xaric olmasının uçotuƏsas vəsaitlərin təmirinin uçotuƏsas vəsaitlərin amortizasiyasının uçotuİcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotuMÜƏLLİM : İqtisad Elmləri Namizədi, Dosent Habil AslanovƏSAS VƏSAİTLƏRİN MAHİYYƏTİ VƏ TƏRKİBİHər bir müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti üçün müəyyən əsas vəsaitləri lazım olur. Yəni əsas vəsaitlərsiz təsərrüfat prosesini düşünmək olmaz. Buna görə də, müəssisənin mühasibat uçotunda əsas vəsaitlərin və onların uçota alınmasının böyük rolu var.Əsas vəsaitlər – hər bir müəssisənin maddi-texniki əsasını təşkil etməklə qeyri dövriyyə aktivi sayılır. Əsas vəsaitin əsas xüsusiyyətləri ondadır ki, əsas vəsaitlər müəssisənin istehsal və xidmət təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət iştirak edir, köhnəldikcə öz dəyərini hissə-hissə istehsal olunan məhsulun dəyərinə keçiri. Bundan başqa əs ...
 • Mühasibat sisteminin qurulması
  Mühasibat sisteminin qurulmasıMühasibat uçotunun qurulması xidmətimiz əsasən bunları əhatə edir:Aparılacaq mühasibat uçotu siyasətinin müəyyən edilməsifəaliyyəti ilə əlaqədaryeni sənəd formalarının hazırlanması-     sənədlərin siyahasının müəyyən edilməsi-     yeni sənəd formalarının hazırlanması Sənəd dövriyyəsinin istiqamətlərinin və müddətlərinin müəyyənləşdirilməsiilkin sənədlərin və doldurma qaydalarının müəyyən edilməsisənədləri imzalayacaq və maddi məsul şəxslərin müəyyən edilməsisənəd dövriyyəsinin istiqamətlərininmüəyyən edilməsisənəd dövriyyəsinin müddətlərininmüəyyən edilməsi4. Rəhbərliyin və ya mühasibat məlumatlarında maraqlı olan bölmələrin və ya şəxslərin tələblərinə uyğun hesabat formalarının və həmin hesabatlarda əhatə olunacaq məlumatların dəqiqləşdirilməsi-     ümumi hesabat formalarının müəyyən edilməsi-     rəhbərliyin tələb edəcəyi əlavə hesabat formalarinin hazırlanması-     digər bölmələrin tələb və istəklərinə uyğun hesabat formalarının hazı ...
 • Təsərrüfat uçotunun tərkib hissələri
  PK!)В eњ[Content_Types].xml ў( ґTЙnЫ0Ѕи?јн Љў°њCк SuС^jdеОxыыЋdGpЕrbд"Ђѕ…Џњ™ЬмњН6ђР_Љq1x*г—ҐшµёЛїЉ IщJЩаЎ{@q3эшaІШGАЊС K±"ЉЯ¤DЅ§°<Wкђњ"^¦ҐЊJяUKђџGЈ/ROа)§†CL'ЯЎVkKЩlЗїNXЩнacЈU Ј5Z;•_=QЙЏ #Ы=ё2?±!{љКЛGЬЋ&™ І№JtЇ ЫђЫђ*YЅv|†в<MЏПPЧFC‡oШb 9sg‹®в”сЏюы|и5Rpњ•†АНS8ѕЪNGЪрA"]†} Ъ,ђцрjйgI xПEp"яЫРjVЧ щБЯ‰ГјБ‰м°сE]"тдCЏGжA [xшщn.NИЌФЬћ х`б‚Д_FG=h‚xжЂlїЧ?я–жњ$wgЫi<ГТЋэ8¤tОmA‹uЉ<я®Ољ [AХЈ-Ы‰>эяяPK! ‘·уN _rels/.rels ў( Њ’ЫJA †пЯaИ}7Ы "ТЩЮHЎw"л„™мwМ¤ЪѕЅЈ єPЫ^жфзЛOЦ›ѓ›Ф;§<ЇaYХ Ш›`GЯkxm·‹PYИ[љ‚gGО°inoЦ/<‘”Ў<Њ1«ўві†A$>"f3°Ј…ИѕTєђ I SЏ‘МхЊ«єѕЗфWљ™¦ЪYigп@µЗX6_Ц]7~ fпШЛ‰ИaoЩ.b*lIЖrЌj)х,l0П%ќ‘b¬ 6аiўХхDя_‹Ћ…, Ў ‰Пу|uњZ^tЩўyЗЇ;!Y,}{ыCѓі/h>яяPK!шђ4G word/_rels/document.xml.rels ў( ¬“БNГ0 †пHјC•;M7`ChЭ.Ђґ+Б5Kќ6ўIЄШццD«ЦµЫи©GяV~¶гЕкЧTС7xФО¦l',+]®m‘ІчмежЃEHВжўrR¶d«ехХв*Aб–єЖ(ёXLYIT?rЋІ#0v5ШђQОA!фЇ…ьрi’Мёпz°eП3Zз)уль–EЩ®•OјЌ–ЮЎSKgёSJЛЅлјпК‘vа‡¦тY)ђ„БOш(eg©8А2~™cюЗ… ''·,]h•S Aцa#N†¦c24Э!љxЁьdМтr‹дМg ...
 • Sabit və dəyişən çəkilərlə indekslər sırası
  Mövzu: Sabit və dəyişən çəkilərlə indekslər sırası.Plan:Giriş.1. İndekslər anlayışı.2. Sabit və dəyişən çəkilərlə indekslər sırası.Nəticə.Ədəbiyyat. M ü n d ə r İ c A t Giriş ............................................................ 1. İndekslər anlayışı ........................................ 2. Sabit və dəyişən çəkilərlə indekslər sırası...Nəticə ..........................................................Ədəbiyyat ................................................... Gİrİş İndekslər statistikada mühüm ümumiləşdirici göstəricilərdir. İndekslər xalq təsərrüfatı planı və statistikanın göstəriciləri sistemində mühüm yer tuturlar. Xalq təsərrüfatı planlarının yerinə yetirilməsi gedişini xarakterizə və təhlil etmək, ictimai-iqtisadi hadisələrin dinamikasını öyrənmək üçün, müxtəlif ölkələrin, iqtisadi rayonların və s. iqtisadi inkişaflarını müqayisə edərkən indekslərdən geniş sürətdə istifadə olunur. Statistikanın ümumi nəzəriyəsində indekslər mühüm yer tutur. Ümumi ...
 • Azqiymətl və tez köhnələn əşyaların uçotunun xüsusiyyətləri
  Azqiymətl və tez köhnələn əşyaların uçotunun xüsusiyyətləriAzqiymətli və tez köhnələn əşyalar müəssisədə istifadə edilən maddi qiymətlilərin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir. Onların uçotu prinsiplərini və vəzifələrini başa düşmək üçün hər şeydən əvvəl, həmin əşyaların istifadə olunması xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq, həmçinin onların təsnifatına baxmaq lazımdır. Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar əsas vəsaitlər kimi, istismar prosesində öz natural formalarını dəyişmir və tədricən köhnəlir."Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununım 18-ci maddəsinin 8-ci bəndinə müvafıq olaraq aşağıdakılar əsas vəsaitlərə aid edilməyərək azqiymətli və tez köhnələn əşyaların tərkibində uçota alınır.- dəyərindən asılı olmayaraq xidmət müddəti bir ildən az olan əşyalar;- istehsal (xidmət) prosesində bir dəfə iştirak edən, öz dəyərini tamamilə məhsulun (xidmətin) dəyərinə keçirən və bu prosesdə natural formasını saxlamayan sərvətlər;- dəyərindən və xidmət müddətindən asılı olmayaraq əsas vəsait sayıla ...
 • “Mühasibat uçotu fənnindən
  “Mühasibat uçotu" fənnindən( 1. Mühasibat uçotunun mahiyyəti və məzmunu – Bazar münasibətləri sistemində iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə müxtəlif növ mülkiyyət formalarına məxsus saysız-hesabsız müəssisələr fəaliyyət göstərir. Müəssisənin təşkili prosesindən başlayaraq, onun bütün fəaliyyət müddəti fasiləsiz olaraq uçot vasitəsilə əks etdirilir. Uçot iqtisadiyyatın bütün sahələrini əhatə etməklə, onun əsasını təşkil edir. İqtisadi subyektlərin inkişaf səviyyəsi, xalq təsərrüfatı sahəsinin digər bölmələri ilə əlaqəsi, dünya bazarında mühüm yer tutması uçot göstəriciləri ilə xarakterizə olunur. Müəssisələrin normal və uzunmüddətli fəaliyyət göstərməsi ilk növbədə uçot siyasətinin düzgün tərtib olunmasından bilavasitə asılıdır. Mühasibat uçotu özünün məzmunu və əhəmiyyətinə görə təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarətin əsas forması hesab olunur. Mühasibat uçotu fasiləsiz olaraq aparılan ciddi sənədləşdirilmiş uçotdur. Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bütün növ müəssisələr, sahibkarlar (hüquqi və fiziki şəxs ...
 • MÜHASIBAT UÇOTU
  Mühasibat uçotu Mühasibat hesabları və ikili yazılış İdarə və müəssisələrdə hər gün çoxlu miqdarda təsərrüfat əmliyyatlari icra olunur və onların nəticəsi ilə əlaqədar olaraq mühasibat balansı tərtib olunur. Balansın köməyi ilə gündəlik olaraq müəssisə əmlakının tərkibinin dəyişilməsi, onun öhdəçiliyinin vəziyyəti və bütün vəsaitin formalaşmasına dair gündəlik nəzarəti təmin etmək mümkün deyildir. Buna görə də cari uçotu və nəzarəti təmin etmək üçün mühasibat uçotu hesablarından istifadə edilir. Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi və metodoloji prinsiplərində mühahibat uçotu hesabları sisteminə xüsusi əhəmiyyət verililr. Çünki buna əsaslanaraq informasiyaların ikitərəfli əks olunması problemi həll olunmaqla, onun toplanması və cəmləndirilməsi üsulu icra olunur. Hesablar üzrə yazılışlar ikili yazılış metodu ilə aparılır. "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanun tələblərinə uyğun olaraq müəssisələrin mühasibat uçotunun Hesablar Planının tə ...

Шпаргалки 2016 – креативные идеи школьников и студентов

Выбираем правильный портфель для школьника