Найдено 20 документов
 • Анализ влияния природоохранной деятельности на показатели экономического развития предприятия на основе экономико-математического моделирования
  Министерство образования и науки Республики Казахстан ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.М.Серикбаева кафедра "Информационные системы" ДИПЛОМНАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГРУППЫ 98-ИС- ПОПОВА Е.А. РУКОВОДИТЕЛЬ д.т.н., профессор А.И.КВАСОВ КОНСУЛЬТАНТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОЕКТА" ___________ ЕКЕЕВА З.Ж. "ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА" ___________ АНДРОНОВА С.В. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 2002 АННОТАЦИЯ Научная новизна дипломной работы заключается в теоретическом обосновании и практической...
 • Выявление экономических закономерностей в условиях ООО "Мясная традиция"
  РЕФЕРАТ Пояснительная записка: 98 страницы, 16 рисунка, 28 таблиц, 26 источников. Объект исследования: повышение эффективности работы предприятия. Цель данной дипломной работы - исследование зависимости экономических показателей работы ООО "Мясная традиция" от сортамента продукции и повышение эффективной деятельности предприятия. Научно-теоретическая и практическая значимость нерешенных проблем обусловила выбор темы, ее актуальность и целевую направленность дипломной работы. Во вступлении описана актуальность и значимость выбранной темы, сформулированы цели и задачи исследования, научная новизна полученных результатов. В первом разделе проведен экономический анализ и дана оценка хозяйственной деятельности предприятия. Во втором разделе выявлены экономические закономерности работы предприятия ООО "Мясная традиция" от сортамента продукции. Разработана оптимизационная модель для повышения эффективности работы предприятия и максимизации его прибыли. В третьем...
 • Дослідження попиту годинників з метою оптимізації номенклатури на прикладі фірми "Годинникар"
  96 Вступ Обєктивні процеси в економіці України предявляють все нові вимоги до діяльності підприємств. Незважаючи на труднощі становлення ринкової економіки, фактори нормального функціонування ринку в країні набирають все більшу вагу. Зростаюча конкуренція в деяких секторах економіки стають головними спонукальними причинами впровадження автоматизованих систем для підвищення ефективності керування підприємством. На підприємствах, основним видом діяльності яких є торгівля, головним обєктом керування з точки зору економіки виступає ланцюжок «гроші - постачальник - товар - покупець - гроші». Цей ланцюжок є замкненою структурою і містить практично всі обігові кошти підприємства. Звичайно керівництво підприємства або його засновники зацікавлені у найбільшому прибутку на одиницю грошових коштів, вкладених у товар. Чим більше часу товар знаходиться на складах, тим менше швидкість руху коштів, тим менше прибутку принесуть гроші інвесторам. Це як колесо, яке рухається по шляху...
 • Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"
  Міністерство освіти і науки України Національний гірничий університет Інститут економіки Фінансово-економічний факультет Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ _____________спеціаліста_____________ (освітньо-кваліфікаційний рівень) спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика на тему: "Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу" Виконавець: Поперечна С.О. Керівники Прізвище, ініціали Оцінка Підпис роботи Демиденко М.А. розділів: 1, 2, 3, 5 Демиденко М.А. 4 ...
 • Имитационная модель автоматизированного участка обработки деталей
  55 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины Математический факультет Кафедра математических проблем управления Имитационная модель автоматизированного участка обработки деталей ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Гомель 2007 Оглавление1. Имитационное моделирование 1.1 Понятие сложной системы 1.2 Понятие математической модели сложной системы 1.3 Классификация математических моделей сложной системы 1.4 Предпосылки для имитационного моделирования сложной системы 1.5 Технологические этапы машинного моделирования сложной системы 1.6 Представление динамики модели при имитационном моделировании 2 СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 2.1 Табличный процессор Excel 2.2 Visual Basic for Application 3 РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ автоматизированного участка...
 • Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
  АНОТАЦІЯ Дана робота представляє собою дипломну роботу спеціаліста з економічної кібернетики на тему: «Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності». Робота має науково-дослідницький характер, її створено на основі діяльності ВАТ «АНК», м.Київ. Робота складається із чотирьох розділів. Перший розділ містить комплексну характеристику теоретичних основ інвестиційної діяльності та опис предметної області дослідження. Другий розділ містить теоретичні основи фінансування інвестиційних проектів. Третій розділ складається з практичних розрахунків стосовно фінансування інвестиційних проектів. Четвертий розділ складається з розробки заходів щодо охорони праці робітників Центру інформаційних технологій ВАТ «АНК», де встановлюється програма автоматизації оцінки ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Робота містить 102 сторінки основного тексту. Для її написання використано 61 джерело, а саме: навчальні...
 • Максимизация прибыли в условиях ООО "Бизон"
  78 1. Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО «Бизон». Постановка задач исследования 1.1 Характеристика предприятия До недавних пор на рынке Украины существовало несколько фирм, которые занимались перепродажей автотоваров. Потребности возрастали и соответственно производство подобных товаров тоже. ООО «Бизон» было основано на основании договора партнерства с производителями 15 марта 1998 года. Общие сведения о фирме: v полное название - общество с ограниченной ответственностью «Бизон»; v форма собственности - коллективная; v форма управления - предприятия Украины, основанные физическими лицами; v вид экономической деятельности - перепродажа запасных частей на сельхоз технику и легковые автомобили; v действует на основании Устава; v является плательщиком налога на общих основаниях. ООО «Бизон» свыше 7 лет на рынке Украины, предлагает со склада свыше 10000 наименований запасных частей ведущих производителей...
 • Математична модель транспортної системи підприємства
  АНОТАЦІЯ 104 стор.,27 рис., 4 табл., 20 літер. джерел. В роботі розглянуті проблеми побудови транспортної системи підприємства. Запропонована трьохрівнева транспортна система, представляюча собою транспортну мережу, пов`язану вертікальними та горизонтальними зв`язками. Проаналізовані теоретичні роботи в галузі транспортних систем, мереж та потоків. Розроблено оригінальну математичну модель транспортної системи підприємства на трьох рівнях. Вона базується на основних положеннях теорії потенціалу. Приведено вираз для стаціонарної швидкості обігу матеріального транспорту. Побудовано також імітаційну модель на базі програмного пакету Stratum. В результатів "прогону" моделі зроблено необхідні візуалізації. Приведені результати залишків транспортуємих матеріалів на різних рівнях розглянутої транспортної системи. Ці показники зрівняні з фактичними. Ключьові слова: ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЦІНОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЩІЛЬНІСТЬ ВАНТАЖОПОТОКУ, ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ. ЗМІСТ ...
 • Некоторые задачи оптимизации в экономике
  42 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский государственный гуманитарный университет Математический факультет Кафедра математического анализа и методики преподавания математики Выпускная квалификационная работа Некоторые задачи оптимизации в экономике Выполнила: студентка V курса математического факультета Голомидова Ирина Витальевна Научный руководитель: Ст. преподаватель кафедры математического анализа и МПМ С. А. Фалелеева. Рецензент: кандидат педагогических наук, ст. преподаватель кафедры математического анализа и МПМ Л.В. Караулова. Допущена к защите в государственной аттестационной комиссии «___» __________2005 г. Зав. кафедрой М.В. Крутихина «___»___________2005 г. Декан факультета В.И. Варанкина Киров 2005 Содержание Введение 3 1. Математические модели в экономике 4 2. Некоторые понятия функций...
 • Оптимальное планирование выпуска продукции "ОАО Звенигородский сыркомбинат"
  РЕФЕРАТ Объяснительная записка: 96 с., 10 рис., 9 таблиц, 3 приложения, 11 ист. Объект разработки - оптимальное планирования выпуска продукции " ОАО Звенигородского сыркомбината. Цель дипломной работы - организация работы по оптимальному выпуску продукции "ОАО Звенигородский сыркомбинат". Исследовательский прием и аппаратура. Для исследования данной предметной области использованный метод изучения и анализа фактического состояния объекта исследование на основании устного опрашивания, анализа задач и информационных процессов которые происходят. Для проектирования и реализации оптимального планирования выпуска продукции использован персональный компьютер на базе процессора AMD Athlon XP. В первом разделе представлен информационно-аналитический анализ, то есть: характеристика предприятия, его структура, а также финансово-экономический анализ предприятия В втором разделе работы разработана экономико-математическая операционная модель планирования оптимизации...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Фараби Вэддинг Холл / Farabi Wedding Hall

Скидка 10%

При заказе банкета молодоженам предоставляется скидка 10% в зале бракосочетания!

Как подать заявление на грант в Казахстане – главные азы

Летний лагерь не только порадует, но и оздоровит