Найдено 3852 документы
 • Səhmlərin təsnifat əlamətləri və təsnifat qrupları
  Sual: Səhmlərin təsnifat əlamətləri və təsnifat qrupları Qiymətli kağızlar bazarında qiymətli kağızların pay şəklində olan və səhm adlandırılan pay forması əhəmiyyətli rol oynayır. Səhm – onun sahibinin səhmdar cəmiyyətin mənfəətinin bir hissəsini divident şəklində almaq, səhmdar cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək və o, ləğv edildikdən sonra qalan əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququnu təsbit edən emissiya qiymətli kağızıdır.Yəni, səhm sahibi səhmdar cəmiyyətə müəyyən miqdarda vəsait köçürür və bu vəsaitə uyğun nisbətdə cəmiyyətin əldə etdiyi gəlirin bir hissəsini əldə etmək hüququnu əldə etmiş olur. Həmçinin müəsissənin öhdəliklərinə görə də bu nisbətə uyğun həcmdə məsuliyyət daşıyır. Bundan başqa səhmdarın əlavə güzəşt hüququ da vardır. Bu güzəştləri ona səhmdar cəmiyyət özü verir. Bu zaman səhmdara müəsissənin istehsal eydiyi məhsulları alarkən və ya onun göstərdiyi xidmətlərdən istifadə edərkən güzəştlər edilir.Səhmlərin bir sıra əlamətlərə görə təsnifləşdiri ...
 • Dövlət maliyyə nəzarəti
  Dövlət maliyyə nəzarəti MÜNDƏRİCAT Giriş 3 1. Dövlət maliyyə nəzarətinin mahiyyəti və əhəmiyyəti 5 2. Dövlət maliyyə nəzarətinin aparılma istiqamətləri 9 3. Azərbaycan Respublikasının maliyyə siyasəti 19 Nəticə 32 Ədəbiyyat 34 G İ R İ Ş Dünya təcrübəsi göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişaf proqramları işlənib hazırlanarkən həmin proqramların tərkibinə nəzarət fəaliyyti ilə bağlı xərclər də daxil edilir. Dövlət maliyyə nəzarəti də dövlətin idarə olunmasının əsas funksiyalarından, maliyyə-kredit sisteminin normal fəaliyyətinin vacib şərtlərindən biri kimi nəzarətin başlıca istiqamətindən biridir. Onun əsas məqsədi dövlət büdcəsi və qeyri-büdcə fondlarının kəsirsiz yerinə yetirilməsinə, kredit resurslarının istifadəsinə, ölkənin daxili və xarici borclarının vəziyyətinə, dövlət ehtiyatlarına, maliyyə və vergi güzəştlərinin həyata keçirilməsinə nəzarətdir. Nəzarətin bu növünün qarşısına prioritet olaraq bütün növ dövlət gəli ...
 • Büdcə kəsri, onun sosial-iqtisadi nəticələri və aradan qaldırılması yolları
  Büdcə kəsri, onun sosial-iqtisadi nəticələri və aradan qaldırılması yollarıQanuna görə, büdcə layihəsi Milli Məclisə təqdim olunduqdan sonra 10 gün müddətində rəsmi mətbuatda dərc edilməlidir. Layihənin detalları barədə hələ danışmaq mümkün olmasa da, əsas parametrlər haqda ümumi fikir yürütmək olar. Maliyyə naziri Samir Şərifov büdcə layihəsinin əsas parametrləri barədə məlumat verib. 2010-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 milyard 015 milyon manat, xərcləri 11 milyard 264 milyon manat olacaq. Bu göstəricilər 2009-cu ilin anoloji göstəricilərindən 17,8 və 8,8 faiz azdır.Yada salaq ki, cari dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard 177 milyon manat, xərcləri 12 milyard 355 milyon manat həddində proqnozlaşdırılıb. Deməli, neftin qiymətindəki qeyri-sabitlik hökuməti ehtiyatlı olmağa vadar edib. Bu səbəbdən də “ilbəil artan büdcə” siyasətinə son qoyulub və müstəqillik tarixində ilk dəfə olaraq növbəti ilin büdcəsi əvvəlki ilə müqayisədə azalıb. Rasional yanaşdıqda hökumətin belə ehtiyatlı davranışı başadüşül ...
 • Əsas vəsaitlərin, mahiyyəti, tərkibi və təsnifləşdirilməsi
  Əsas vəsaitlərin, mahiyyəti, tərkibi və təsnifləşdirilməsiPLAN:Əsas vəsaitlərin, mahiyyəti, tərkibi və təsnifləşdirilməsiƏsas vəsaitlərin daxil olmasının uçotuƏsas vəsaitlərin xaric olmasının uçotuƏsas vəsaitlərin təmirinin uçotuƏsas vəsaitlərin amortizasiyasının uçotuİcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlərin uçotu1. Hər bir müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti üçün müəyyən əsas vəsaitləri lazım olur. Yəni əsas vəsaitlərsiz təsərrüfat prosesini düşünmək olmaz. Buna görə də, müəssisənin mühasibat uçotunda əsas vəsaitlərin və onların uçota alınmasının böyük rolu varƏsas vəsaitlər – hər bir müəssisənin maddi-texniki əsasını təşkil etməklə qeyri dövriyyə aktivi sayılır. Əsas vəsaitin əsas xüsusiyyətləri ondadır ki, əsas vəsaitlər müəssisənin istehsal və xidmət təsərrüfat fəaliyyətində uzun müddət iştirak edir, köhnəldikcə öz dəyərini hissə-hissə istehsal olunan məhsulun dəyərinə keçiri. Bundan başqa əsas vəsaitlər istehsal əməliyyatlarında özünün natural formasını saxlayır və əlavə olaraq iqtisadi fay ...
 • Təkrar istehsal
  Təkrar istehsal 1.Milli məhsulun təkrar istehsalı,tipləri və meyarı. 2.UMM istehsalı və milli hesablar sistemi. 3.Müasir dövrdə reallaşdırma nəzəriyyəsi Milli sərvətin mahiyyəti və strukturu. 4.Az. igtisadiyyatının sabit artımının təmin olunması.I. Bildiyimiz kimi insanlar yaşayıb inkişaf etmələri üçün gündəlik fəalliyyətində müəyyən qədər maddi və mənəvi nemətlərdən,müxtəlif xidmətlərdən istifadə etməlidirlər.İnsanlar tərəfindən bunların istehlakı daimi olduğu kimi onların istehsalı da daimi olmalıdır.Cəmiyyət üzvlərinə lazım olan bu məhsul və xidmətlərin istehsalın daim davam etməsi təkrar istehsal adlanır.Təkrar istehsal-istehsalın fasiləsiz,bərpa və təkrarlanmasıdır.O məhsuldar qüvvələrin istehsal münasibətlərinin nemətlərinin təkrar istehsalıdır.Əhatə dairəsinə görə təkrar istehsal fərdi və ictimai təkrar istehsal formalarında olur.Fərdi təkrar istehsal dedikdə ayrı-ayri təsərrüfatlarda,müəssisələrdə həyata keçirilən təkrar istehsalı nəzərdə tutulur.Öz fəaliyyətlərində fərdi təkrar istehsallar ...
 • MÜƏSSİSƏNİN DÖVRİYYƏ FONDLARI VƏ DÖVRİYYƏ VƏSAİTLƏRİNİN MƏZMUNU
  MÜƏSSİSƏNİN DÖVRİYYƏ FONDLARI VƏ DÖVRİYYƏ VƏSAİTLƏRİNİN MƏZMUNUMüəssisənin istənilən istehsal prosesi əsas və dövriyyə kapitalını təmsil edən istehsal vasitələri ilə işçi qüvvələrinin birləşməsinin nəticələridir.Dövriyyə vəsaitləri istehsalın mühüm ünsürüdür.O,istehsalı zəruri maliyyə resursları ilə təmin edir,müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyini şərtləndirir.Dövriyyə vəsaitləri-dövriyyə istehsal fondlarının və tədavül fondlarının yaradılması üçün avans edilən pul vəsaitlərinin məbləğidir.Dövriyyə istehsal fondları-istehsal vasitələrinin bir hissəsi olub ,istehsal prosesində yalnız bir dəfə iştirak edirlər,öz dəyərlərini istehsal olunan məhsulun üzərinə birdəfəlik və tamamilə keçirirlər,istehsal prosesində öz natural-əşya formasını dəyişir.Onlara xammal,materiallar,dəstləşdirici materiallar,gələcək dövrün xərcləri və s.aiddir.Tədavül fondlarına məhsulun satışı prosesinə xidmət edən vəsaitlər,o cümlədən anbardakı hazır mıhsul,sifarişçiyə göndərilmiş,lakin dəyəri ödənilməmiş mallar,hesablaşma hesab ...
 • İndossamentin mahiyyəti və növləri
  İndossamentin mahiyyəti və növləriKöçürmə vekseli indossamentin vasitəsilə üçüncü şəxsə verilə bilər. Indossament üzrə veksel verən şəxs indossant, indossament üzrə vekseli alan şəxs isə indossat ( və ya indossator) adlanır. Indossament vekselin aksept edilib edilməməsindən asılı olamyaraq, ödəyicinin xeyrinə, həmçinin veksel verənin və veksel üzrə borclu olan digər şəxsin xeyrinə yerinə yetirilə bilər. Bu şəxslər öz növbəsində vekseli indossat edə bilərlər.Indossament sadə və mürəkkəb ola bilər. Qanuna görə qismən indossament etibarsızdır. Indossament köçürmə vekseldə və ya ona əlavə edilmiş əlavə vərəqədə -allonjda yazır.o, indossant tərəfindən imzalanır.Indossamentdə görülmüş işin kimin xeyrinə olması göstərilməyə də bilər, o ancaq indossantın bir imzasından ibarət ola bilər. Belə indossant blanklı hesab olunur. Blanklı indossamentin etibarlı olması üçün köçürmə vekselin digər tərəfinə allonj yazılmalıdır.¤@ə qadağa qoya bilər. Belə halda o sonradan həmin vekselin kimin xeyrinə indossant ...
 • Qiymətli kağızların ilkin bazarının mahiyyəti, təyinatı, funksiyaları və növləri
  Qiymətli kağızların ilkin bazarının mahiyyəti, təyinatı, funksiyaları və növləri.Bazar- tərkibində 1 tərəfdən əmtəə və xidmətlər bazarı digər tərərfdən də resurslar bazarını birləşdirən çoxfunksiyalı anlayışdır.bu bazarın qarşılıqlı təsiri kredit xassəlidir. Qiymətli kağızlar bazarının əsas hissəsi müəyyən bazarda ticarətin üsuludur.Bu nöqteyi nəzərdən qiymətli kağızlar bazarının tərkibində aşağıdakı bazarları qeyd etmək olar:Birinci və ikinci dərəcəliTəşkil olunmuş və təçkil olunmamışBirja və birjadan kənarƏnənəvi və kompyuterləşdirilmişKassa və təciliİlk dəfə qiymətli kağız birinci dərəcəli bazara daxil olur, burada onlar ilk alıcıları-investorlar tapır. Birinci dərəcəli bazarın ilk iştirakşıları qiymətli kağız elementləri və investorlardır. Yerləşdirmə prosesi həm vasitəşilər, həm də vasıtəçilərsiz yerinə yetirilə bilər. Və işin birinci dərəcəli bazarda elementlər, qiymətli kağızların yerləşdirilməsi yolu ilə investorların vəsaitini cəlb edirlər.Qiymətli kağızlarla bağlı sonrakı proseslə ...
 • Kredit
  Mövzu: KreditII Mövzu: KREDIT, FAIZ, INVESTISIYA VƏ KREDIT SISTEMI1. Kreditin mahiyyəti2. Kreditin prinsipləri3. Kreditin qanunları və funksiyaları4. Kreditin sərhədləri5. Kreditin inkişafda rolu6. Kreditin forma və növləri7. İpoteka krediti8. İnlyasiya və faiz hədləri arasında münasibətlərin nəzəri yönlərinin təhlili9. Kredit sistemi10. Əmanət qəbul etməyən finans qurumlar. 1. KREDITIN MAHIYYƏTIKredit, latın ifadəsi olub - greditam-gredere, yəni etimad etmə və ya inanma mənasına gəlir. Kredit ilə mübadilələrin aparilmasi iqtisadi inkişafin ən son mərhələsini təşkil edir. Yəni, əvvəllər insanlar malı mal ilə mübadilə etmişlər (barter əməliyyati), sonralar isə pul meydana çixmişdir. Nəhayət, kredit, yəni qarşiliği gələcəkdə ödənəcək və etimad üzərinə qurulmuş bir tədiyə formasi ortaya çixmişdir. Bu üsula görə alınan malların dəyəri dərhal ödənməyərək, gələcəkdə ödənilməsi öhdəliyi gətirilir. Kredit alanın sadəcə ödəmə arzusu yetərli deyil, eyni zamanda kreditin məbləği qədər və hət ...
 • BANKLAR BANK KREDITININ TƏŞKILATÇISI KIMI.
  BANKLAR BANK KREDITININ TƏŞKILATÇISI KIMI. Banklar pul vəsaitlərinin toplanılması, kreditin verilməsi, pulla hesablaşmaların həyata keçirilməsi, dövriyyə üçün kredit vəsaitlərinin emissiyası, müxtəlif qiymətli kağızların buraxılması və s. funksiyalarını yerinə yetirən xüsusi iqtisadi institiutlardır. Kredit idarələri sistemində əsas yer müəssisə və təşkilatların kreditləşməsi qaydalarını müəyyən edən banklara məxsusdur. Kreditləşmə prosesində kreditor kimi kimin iştirak etməsindən asılı olaraq kreditin aşağıdakı formaları mövcuddur:Bank krediti.Kommersiya krediti.Beynəlxalq kredit.İstehlak krediti.Dövlət krediti.İpoteka krediti. Ümumiyyətlə kreditləşmənin mexanizmi elə qurulmuşdur ki , onun iştirakçıları , tərəfləri dəyişməsə də müxtəlif hallarda onların funksiyaları dəyişir. Bunu aşağıdakı misallar əsasında nəzərdən keçirək:1.Bank öz vəsaitləri hesabına kredit verir. Bu halda bank kreditor , krediti alan hüquqi və ya fiziki şəxs isə borcalan rolunda çıxış edir.2.Bank aktiv əməliyyatlar ...

Несколько шагов создания позитивного имиджа учителя

Студент, которому за 30: сказочный миф или реальность