Найдено 378 документов
 • İnformasiya onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasi
  Movzu 1: İnformasiya onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasi. İnformasiya ( latınca informatio,informare— məlumatlandırmaq, formaya salmaq )– abstrakt anlayış, hara çatdırılmasından asılı olmayaraq çoxşaxəli məlumat. Təbiətdə və cəmiyyətdə bizi əhatə edən obyektlər, hadisələr, onların xassələri, qarşılıqlı münasibətləri haqqında məlumatlar yığımı olub, onlara dair bilikləri çoxaltmaq məqsədi daşıyır. Tipinə görə informasiya iki yerə bölünür: ədədi və analoq (fasiləsiz, məs. bədənin trmperaturu, musuqi, abtomobil mühərriki). Informasiyanın istifadəyə yararlı olması üçün aşağıdakı şərtlər ödənilməlidir (informasiyanın xüsusiyyətləri):1)tam (tam şəkildə təsvir olunmalıdır);2)düzgün (həqiqi situasiyanı əks etdirməlidir);3)qiymətli (maksimum az məsrəflə əldə edilməlidir)4)əhəmiyyətli (istifadəçi üçün vacib olmalıdır);5)aktual (cari vaxtda tələb edilən olmalıdır);6)anlamlı ( istifadəçinin başa düşdüyü tərzdə hazırlanmalıdır). Informasiya hal-hazırki və potensial sahibinə hər-hansı s ...
 • Kompüterin hesabi və məntiqi əsasları. Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma
  Kompüterin hesabi və məntiqi əsasları. Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırmaAlqoritm – qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün yerinə yetirilməsi vacib olan əməliyyatlar ardıcıllığıdır.Latınca qayda-qanun deməkdir. Alqoritm HYPERLINK "http://az.wikipedia.org/wiki/783" o "783" 783 - HYPERLINK "http://az.wikipedia.org/wiki/850" o "850" 850 -ci illərdə HYPERLINK "http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Xorezm&action=edit&redlink=1" o "Xorezm (səhifə mövcud deyil)" Xorezmd ə (indiki HYPERLINK "http://az.wikipedia.org/wiki/%C3%96zb%C9%99kistan" o "Özbəkistan" Özbəkistanda şəhər) yaşamış IX əsrin məşhur özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd İbn Musa əl-Xarəzminin (yəni Xarəzmli Musa oğlu Məhəmməd) adının latın hərflərilə olan “alqoritmi” yazılışıyla bağlıdır. Əl-Xarəzminin yazdığı traktatın XII əsrdə latın dilinə tərcümə olunması sayəsində avropalılar mövqeli say sistemi ilə tanış olmuş, onluq say sistemini və onun hesab qaydalarını alqoritm adlandırmışlar. Ümumiyyətlə, alqoritm-verilmiş məsə ...
 • Elektron ödəmə sistemləri
  Elektron ödəmə sistemləri Son zamanlar bilavasitə maliyyə–kredit institutlarının iştirakı ilə həyata keçirilən İnternet şəbəkəsi üzrə fəaliyyət göstərən ticarət və ya elektron kommersiya strukturları inkişaf etməyə başlamışdır. Bu ticarət növü xüsusilə elektron bazardan əhalinin və müəssisələrin daha çox istifadə edə biləcəyi yerlərdə daha çox məşhur olmağa başlamışdır.Bu, kompüter şəbəkələrində informasiya təhlükəsizliyi probleminin kifayət dərəcədə həllini tapmaması ilə əlaqədardır. Elektron kommersiyada həyata keçirilən tranzaksiyalarda təhlükəsizliyinin təminatında protokolların xüsusi yeri və rolu vardır. BMT komitetinin onunla bağlı mübarizə ilə verdiyi qiymətləndirməyə əsasən, kompüter cinayətkarlığı beynəlxalq problemlərdən birinin səviyyəsinə gəlib çıxmışdır. Lakin, elektron kommersiyanın daha çox inkişaf etdiyi xarici ölkələrdə ticarət sövdələşmələrinin və ya məhsulların həcmi adətən 300–400 dollarla məhdudlaşdırılır.Elektron kommersiyada protokol adı altında tranzaksiya iştirakçılarının (kart ...
 • Verilənlər bazasi və onun əsas anlayışları, modelləri
  Verilənlər bazasi və onun əsas anlayışları, modelləri Verilənlər bazasi və onun əsas anlayışları, modelləriVerilənlər bazasının məqsədi və tərifiİnformasiyanın qorunub-saxlanılması kompüterlərin ənənəvi xidmət növlərindən biridir. İnformasiyanın kompüterlərdə qorunub-saxlanılması üçün verilənlər bazasından (VB) geniş istifadə olunur.Verilən - bazaya daxil ediləcək informasiya vahididir, elementidir.İnformasiya müəyyən predmet və ya gerçəklik haqqında olan tam fikirdir, məlumatdır. Məsələn: Hər bir müəssisənin kadrlar şöbəsində onun əməkdaşları haqqında (kadr uçotu vərəqəsində) informasiya saxlanılır. Bu informasiyanın verilənləri - elementləri bunlardır: ad, soyad, atanın adı, təvəllüd, milliyyət, hansı ali təhsil müəssisəsini neçənci ildə bitirməsi, hansı dilləri bilməsi, hansı elmi əsərlərin müəllifidir və s.VB-nin yaradılması məqsədindən asılı olaraq eyni bir obyekt və ya gerçəklik haqqında olan informasiyanın elementləri, yəni verilənlər müxtəlif ola bilərlər.Məsələn: Hər b ...
 • MS DOS əməliyyat sistemi və onun əsas modulları
  MS DOS əməliyyat sistemi və onun əsas modulları MS DOS əməliyyat sistemi və onun əsas modullarıMS-DOS (Microsoft Disk Operating System — Microsoftdan disklər üçün yaradılmış bir əməliyyat sistemi). MS_DOS - DOS ailəsinə aid olan ən məşhur əməliyyat sistemidir, əvvəllər İBM PC - komputerlərində istifadə edilirdi. Zamanla dəyişdirilərək HYPERLINK "http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_9x&action=edit&redlin k=1" o "Windows 9x (səhifə mövcud deyil)" Windows 9x və HYPERLINK "http://az.wikipedia.org/wiki/Windows_NT" o "Windows NT" Windows NT -yə uyğunlaşdırılır.MS_DOS 1981-ci ildə yaradılmışdır. Öz inkişafı mərhələsində onun 8 əsas versiyası buraxılmışdır (1.0, 2.0 və s.)və 20 ədəd başqa versiyası (3.1, 3.2 və s.). 2000-ci ildə kompaniya onun istehsalını dayandırdı.DOS ailəsinin əməliyyat sistemləri birməsələlidir və aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir:istifadəçi tərəfindən daxil edilən əmrlərin köməyilə intefeys həyata keçirilir;sistemin IBM tipli müxtəlif komp ...
 • Sistem proqram təminatı. Əməliyyat sistemləri
  Sistem proqram təminatı. Əməliyyat sistemləriİnformatikanın mhüm hissələrindən biri də əməliyyat sistemləridir. Əməliyyat sistemi dedikdə kompüter resurslarını idarə edən, tətbiqi proqramların işə salınmasını, onların xarici qurğular və digər proqramlarla qarşılıqlı əlaqəsini, həmçinin də, istifadəçi ilə kömpüter arasındakı dialoqu təmin edən proqram vasitələrinin məcmusudur. Bu sistemlər-informasiyanın emalının idarə olunmasını və aparat vasitələri ilə istifadəçinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Əməliyyat sistemlərinin əsas funksiyalarından biri informasiyanın daxil və xaricetmə prosesinin avtomatlaşdırılması, istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilən tətbiqi proqramın idarə edilməsidir.Ən mühüm əməliyyat sistemlərindən biri də MS-DOS-dur. Bu əməliyyat sistemi 1981-ci ildə ABŞ-da İBM PC kompüterilə ilə eyni avxtda meydana gəlmişdir. Sistemin yaradıcısı müasir dövrdə ən çox gəlir gətirən firma olan Microsoft firmasıdır.MS-DOS əməliyyat sistemi birməsələli (birtapşırıqlı) əməliyyat sistemidir. Bu əməliyy ...
 • Statistikada qruplaşdırma və onun müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı
  Statistikada qruplaşdırma və onun müxtəlif əlamətlərə görə təsnifatı.Giriş; 31.Statistik məlumatların yekunlaşdırılması anlayışı; 52.Statistik məlumatın qruplaşdırılması haqqındaanlayış; 83.Qruplaşdırma əlamətinin seçilməsi,qrup və vasitələrin təşkili prinsipləri; 104.Qruplaşdırmanın növləri; 19Nəticə. 23Ədəbiyyat siyahısı; 242GirişStatistika müşahidəsi nəticəsində tədqiqat obyektinin ayrı-ayrı vahidləri haqqında çoxlu sayda ilkin məlumatlar toplanılır. Sonrakı mərhələdə statistikanın vəzifəsi bu məlumatları müəyyən qaydada sistemləşdirməkdən və bu əsasda ümumiləşdirici statistika göstəriciləri vasitəsilə bütün məlumatlar məcmusunun yekun xarakteristikasını verməkdən ibarətdir. Bu vəzifələr statistika tədqiqatının 2-ci mərhələsi - yekunlaşdırma nəticəsində yerinə yetirilir. Statistik yekunlaşdırma – müşahidə materiyallarının elmi təşkil edilmiş işlənilməsidir. Buraya sistemləşdirmə, məlumatların qrupl ...
 • Naqilsiz Şəbəkələrin Arxitekturası
  Naqilsiz Şəbəkələrin ArxitekturasıXülasəHal-hazırda naqilli və naqilsiz kompyuter şəbəkələri bir çox müəssisə tərəfindən istifadə edilməkdədir. Bu diplom işində naqilsiz şəbəkələrin bir qolu olan naqilsiz LAN-lar araşdırılmışdır.Giriş hissəsində naqilsiz kommunikasiya və şəbəkələrin tarixi və inkişaf yolu haqqında məlumat verilir, naqilsiz şəbəkələrin müsbət və mənfi cəhətləri sadalanır.Birinci fəsildə naqilsiz şəbəkələrin məntiqi və fiziki arxitekturası haqqında danışılır. Bu tip şəbəkələrin üstün cəhətləri geniş şəkildə açıqlanır. Naqilsiz şəbəkələrin ünsürləri haqqında məlumat verilir. Son olaraq isə bu fəsildə naqilsiz şəbəkələrin gələcəyi haqqında olan fikirlər qısaca yazılıb.İkinci fəsildə naqilsiz LAN-lar haqqında geniş məlumat verilmiş, onların növləri olan Radio bazalı, infra-qırmızı işıq dalğalı və daşıyıcı cərəyan LAN-larından bəhs edilmişdir. Eyni zamanda naqilsiz LAN standartları haqqında da məlumat verilmişdir.Son fəsil naqilsiz şəbəkələrin dizayn edilməsi, bu zaman diqqət yetirilməl ...
 • Elektron cədvəl vasitəsilə verilənlərin işlənməsi və emalı.
  Elektron cədvəl vasitəsilə verilənlərin işlənməsi və emalı. Sərbəst İşPlan: 1.Excel-in əsas anlayışları. 2.Exceldə cədvəl prossesoru. 3.Excel pəncərəsinin sturukturu 4.Proqram pəncərəsinin əsas elementləri. 5.Excel faylları ilə işləmək. 6.Excel proqramında məlumatları daxil etmək. 7.Excel məlumatları üzərində işləmək. 8.Excel-də formatlaşdırma əməliyyatları. 9.Excel-də seçmə əməliyyatları. 10.Exceldə işçi sətrində dolaşmaq.Ədəbiyyat:Ə.Abbasov, M.Əlizadə, E.Seyidzadə, M.Salmanova “ İnformatika və komputerləşmənin əsasları.”B.A.Qurbanov, N.H.Əlizadə, S.N.Hacızadə “Microsoft Excel X P-də iqtisadi məsələlərin həlli.”Kərimov, Həbibullayev,T.İ.İbrahimov “İnformatika” adi məsələlər üçün dərslik. Sərbəst iş №1 Excel-in əsəs anlayışları. Exceldə işləmədən əvvəl bu proqramın əsa ...
 • Kompyuterin texniki əsaslari.Kompyuterin arxitekturasi
  Mövzu 2: Kompyuterin texniki əsaslari.Kompyuterin arxitekturasi. Kompyuter - informasiya üzərində müxtəlif əməliyyatların avtomatlaşdırılmış yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş universal hesablama maşınıdır. Başqa sözlə kompyuter, informasiyanı emal etmək üçün nəzərdə tutulmuş maşındır. İnformatikanın əsas tərkib hissəsi olan kompyuter texnikası kompyuterlərin yaranması və inkişaf mərhələlərini, təsnifatını və arxitekturasını, aparat və proqram vasitələrini əhatə etdiyinə görə İnformatikanın inkişaf tarixi də kompyuter texnikasının inkişaf tarixinə uyğundur.İlk dəfə Blez Paskal (Fransa) 1642-ci ildə cəmləyici maşın hazırlamışdır. 1673-cü ildə Vilhelm Leybnis (Almaniya) hesab əməllərini yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır. 1830-cu ildə Çarlz Bebic (İngiltərə) proqramla işləyən hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərmişdır. Bebicin ideyaları sonralar universal kompyuterlərin yaradılmasının əsasını qoymuşdur. 1930-cu ildə A.Turinq (İngiltərə) və E. Post (ABŞ) tərəfi ...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Айриш Паб Дублин / Irish Pub Dublin

Скидка 100%

Закажи микс-гриль за 17000 тг. и получи 3 литра фирменного напитка в подарок!

Какие опасности могут скрываться в детских лагерях

Заставить себя учить уроки очень легко

Реферат на тему «Информатика» объединяет в себе огромное количество специализированной и высокоточной информации, которая необходима каждому учащемуся как в общеобразовательных, так и в высших учебных учреждениях. Мы с гордостью можем утверждать, что эта категория будет интересна как самому юному школьнику, так и студенту ВУЗа, так как все собранные здесь сведения имеют разную степень сложности понимания, информативности и основ полученных ранее знаний.

Реферат по информатике описывает всё, начиная с истории этой удивительной науки и заканчивая инновационными новшествами в данной сфере. Поэтому, ознакомиться с изложенными в этой категории трудами, будет познавательно для всех любознательных «почемучек».

Какие темы рефератов по информатике наиболее популярны?

Согласно общим средним показателям и статистике запросов, самой большой популярностью пользуются такие темы: «Строение ноутбука и внешние устройства, подключаемые к нему», «Виды и работа принтеров», «Интернет и информационно-коммуникационные технологии как основа информационного общества», «Глобальные и локальные сети», «Внешние устройства ПК», «Интерфейсы, порты ПК», «Алгоритм», «Защита информации в глобальной сети», а также «Видеокарты» и «Модемы». Благодаря огромной базе работ, которую собирались специально для вас на протяжении очень длительного периода, у нас вы можете найти любой реферат на тему «Информатика».

Кроме того, тут вы увидите самые разнообразные шпаргалки, доклады, эссе, контрольные, курсовые, а также дипломные любого объёма из этой сферы деятельности.

Скачать реферат «Информатика» без оплаты

Сайт http://referat.nur.kz/ предлагает вам посмотреть или скачать все рефераты Казахстана абсолютно бесплатно! Мы поможем вам получить хорошую оценку и изучить интересующую тему подробнее. Только у нас вы гарантировано отыщете все желаемые сведения для работы любой сложности.

Отдельно необходимо отметить, что наш сайт имеет очень удобный фильтр, благодаря которому вы быстро отсортируете тип искомого труда, а также язык его написания – русский или казахский.

Обращаем ваше внимание на дополнительные рубрики сайта: новости, спорт, авто, финансы, погода, работа и так далее. Только с нами вы всегда будете в курсе последних событий первыми!