13К?а?ф?е?д?р?а? с?о?ц?и?о?л?о?г?и?и?П?р?о?г?р?а?м?м?а? п?р?и?к?л?а?д?н?о?г?о? э?к?о?н?о?м?и?к?о?-с?о?ц?и?о?л?о?г?и?ч?е?с?к?о?г ?о? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я? н?а? т?е?м?у?:"И?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?е? п?р?е?с?т?и?ж?н?о?с?т?и?, п?о?п?у?л?я?р?н?о?с?т?и?, о?б?ъ?е?м?о?в? п?р?о?д?а?ж?, с?п?р?о?с?а? и?

п?р?е?д?л?о?ж?е?н?и?я? н?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?и? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? ф?и?р?м? н?а? р?о?с?с?и?й?с?к?о?м? р?ы?н?к?е?"

С?т?у?д?е?н?т?: О?с?и?п?о?в? С?.В?.Г?р?у?п?п?а?: 2Д?М?2

М?о?с?к?в?а? 1997В?в?е?д?е?н?и?е?В? н?а?с?т?о?я?щ?е?е? в?р?е?м?я? н?а? р?о?с?с?и?й?с?к?о?м? р?ы?н?к?е? п?о?я?в?л?я?е?т?с?я? в?с?е? б?о?л?ь?ш?е? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? м?а?р?о?к? и? м?о?д?е?л?е?й?. К?а?к? п?р?а?в?и?л?о?, э?т?о? н?о?в?ы?е? и?л?и? п?о?д?е?р?ж?а?н?н?ы?е? и?м?п?о?р?т?н?ы?е? м?а?ш?и?н?ы?; н?о? н?е?д?а?в?н?о? н?е?к?о?т?о?р?ы?е? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?ы?е? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?и? о?б?ъ?я?в?и?л?и? о? н?а?ч?а?л?е? в?ы?п?у?с?к?а? и?л?и? с?в?о?и?х? с?о?б?с?т?в?е?н?н?ы?х? н?о?в?ы?х? м?о?д?е?л?е?й?, и?л?и? н?е?к?о?т?о?р?ы?х? и?н?о?с?т?р?а?н?н?ы?х?. П?р?а?в?и?т?е?л?ь?с?т?в?о? п?ы?т?а?е?т?с?я? з?а?щ?и?т?и?т?ь? р?о?с?с?и?й?с?к?и?е? а?в?т?о?з?а?в?о?д?ы?, в?в?о?д?я? в?ы?с?о?к?и?е? т?а?м?о?ж?е?н?н?ы?е? с?б?о?р?ы? и? а?к?ц?и?з?ы? н?а? и?н?о?м?а?р?к?и?, н?о?, н?е?с?м?о?т?р?я? н?а? э?т?о?, р?о?с?с?и?й?с?к?и?м? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?я?м? а?в?т?о?т?е?х?н?и?к?и? п?р?и?х?о?д?и?т?с?я? с?у?щ?е?с?т?в?о?в?а?т?ь? в? у?с?л?о?в?и?я?х? д?о?в?о?л?ь?н?о? ж?е?с?т?к?о?й? к?о?н?к?у?р?е?н?ц?и?и? с? и?н?о?с?т?р?а?н?н?ы?м?и? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?я?м?и?: с?е?й?ч?а?с?, к?о?г?д?а? в?ы?б?о?р? н?а? р?ы?н?к?е? о?ч?е?н?ь? ш?и?р?о?к?, п?о?к?у?п?а?т?е?л?ь? м?о?ж?е?т? с?д?е?л?а?т?ь? в?ы?б?о?р? и?л?и? в? п?о?л?ь?з?у? н?о?в?о?г?о? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?о?г?о? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я?, и?л?и? в? п?о?л?ь?з?у? п?о?д?е?р?ж?а?н?н?о?г?о?, а? м?о?ж?е?т? б?ы?т?ь?, и? н?о?в?о?г?о? и?м?п?о?р?т?н?о?г?о?. П?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?ю? н?е?о?б?х?о?д?и?м?о? т?о?ч?н?о? з?н?а?т?ь?, п?о?ч?е?м?у? п?о?к?у?п?а?т?е?л?ь? в?ы?б?и?р?а?е?т? и?л?и? н?е? в?ы?б?и?р?а?е?т? е?г?о? п?р?о?д?у?к?ц?и?ю?, к?а?к?и?е? т?р?е?б?о?в?а?н?и?я? о?н? к? н?е?й? п?р?е?д?ъ?я?в?л?я?е?т?.

К?а?к? р?о?с?с?и?й?с?к?и?м? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?я?м?, т?а?к? и? р?о?с?с?и?й?с?к?и?м? п?р?о?д?а?в?ц?а?м? и?м?п?о?р?т?н?ы?х? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й? н?е?о?б?х?о?д?и?м?о? и?м?е?т?ь? и?н?ф?о?р?м?а?ц?и?ю? о? т?о?м?, н?а? о?с?н?о?в?а?н?и?и? ч?е?г?о? п?о?к?у?п?а?т?е?л?ь? п?р?и?н?и?м?а?е?т? р?е?ш?е?н?и?е? о? п?о?к?у?п?к?е? т?о?й? и?л?и? и?н?о?й? м?а?ш?и?н?ы?, к?а?к?и?е? к?а?ч?е?с?т?в?а? п?р?о?д?у?к?ц?и?и? в?л?и?я?ю?т? н?а? е?г?о? в?ы?б?о?р?, к?а?к?и?е? т?р?е?б?о?в?а?н?и?я? и? р?е?к?о?м?е?н?д?а?ц?и?и? в?ы?с?к?а?з?ы?в?а?ю?т? п?о?к?у?п?а?т?е?л?и?, ч?т?о?б?ы? п?р?а?в?и?л?ь?н?о? р?а?с?с?ч?и?т?ы?в?а?т?ь? о?б?ъ?ё?м?ы? в?ы?п?у?с?к?а? п?р?о?д?у?к?ц?и?и? и?л?и? п?р?о?д?а?ж?.

Э?т?и?м? и? о?б?ъ?я?с?н?я?е?т?с?я? ц?е?л?е?с?о?о?б?р?а?з?н?о?с?т?ь? р?а?з?р?а?б?о?т?к?и? п?р?о?г?р?а?м?м?ы? с?о?ц?и?а?л?ь?н?о?-э?к?о?н?о?м?и?ч?е?с?к?о?г?о? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я? в? н?ы?н?е?ш?н?и?х? у?с?л?о?в?и?я?х? м?н?е?н?и?я? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?ы?х? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й?, а? т?а?к?ж?е? п?р?о?д?а?в?ц?о?в? и? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?е?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й?.1. М?Е?Т?О?Д?О?Л?О?Г?И?Ч?Е?С?К?О?Е? О?Б?О?С?Н?О?В?А?Н?И?Е? П?Р?О?Г?Р?А?М?М?Ы? Э?К?О?Н?О?М?И?К?О?-

С?О?Ц?И?О?Л?О?Г?И?Ч?Е?С?К?О?Г?О? И?С?С?Л?Е?Д?О?В?А?Н?И?Я?

1.1 П?р?о?б?л?е?м?а? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?:О?т?с?у?т?с?т?в?и?е? в? н?у?ж?н?о?м? о?б?ъ?ё?м?е? д?а?н?н?ы?х? о? м?н?е?н?и?я?х?, п?о?ж?е?л?а?н?и?я?х? и? т?р?е?б?о?в?а?н?и?я?х? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?ы?х? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й? к? п?р?е?д?л?а?г?а?е?м?о?й? п?р?о?д?у?к?ц?и?и? д?л?я? п?р?и?н?я?т?и?я? н?а?и?б?о?л?е?е? р?а?ц?и?о?н?а?л?ь?н?ы?х? р?ы?н?о?ч?н?ы?х? р?е?ш?е?н?и?й? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?я?м?и? и? п?р?о?д?а?в?ц?а?м?и? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й?.1.2. Ц?е?л?ь? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?:- и?з?у?ч?е?н?и?е? о?с?н?о?в?н?ы?х? з?а?к?о?н?о?м?е?р?н?о?с?т?е?й? в? п?о?ж?е?л?а?н?и?я?х? и? т?р?е?б?о?в?а?н?и?я?х? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?ы?х? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й?;

- р?а?з?р?а?б?о?т?к?а? к?о?н?к?р?е?т?н?ы?х? р?е?к?о?м?е?н?д?а?ц?и?й? п?о? у?ч?ё?т?у? в?ы?ш?е?у?к?а?з?а?н?н?ы?х? з?а?к?о?н?о?м?е?р?н?о?с?т?е?й? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?я?м? и? п?р?о?д?а?в?ц?а?м? а?в?т?о?т?е?х?н?и?к?и? .1.3 З?а?д?а?ч?и? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?:- о?п?р?е?д?е?л?е?н?и?е? х?а?р?а?к?т?е?р?н?ы?х? м?н?е?н?и?й?, п?о?ж?е?л?а?н?и?й? и? т?р?е?б?о?в?а?н?и?й? в? о?т?н?о?ш?е?н?и?и? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? а?в?т?о?м?а?ш?и?н?;

- о?ц?е?н?к?а? к?о?н?к?у?р?е?н?т?о?с?п?о?с?о?б?н?о?с?т?и? д?а?н?н?о?й? м?а?р?к?и? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? н?а? о?с?н?о?в?е? м?н?е?н?и?й? о?п?р?о?ш?е?н?н?ы?х?;

- о?ц?е?н?к?а? в?л?и?я?н?и?я? п?р?е?с?т?и?ж?а? м?а?р?к?и? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? н?а? о?б?ъ?ё?м? п?р?о?д?а?ж?;

- о?п?р?е?д?е?л?е?н?и?е? м?е?с?т?а? и? р?о?л?и? д?а?н?н?о?й? м?а?р?к?и? н?а? р?ы?н?к?е?;

- и?з?у?ч?е?н?и?е? н?а?м?е?р?е?н?и?й? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?ы?х? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й? в? с?в?я?з?и? с? м?о?д?е?р?н?и?з?а?ц?и?е?й? и?л?и? в?ы?п?у?с?к?о?м? н?о?в?ы?х? м?о?д?е?л?е?й? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?ы?х? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й?;

- р?а?з?р?а?б?о?т?к?а? р?е?к?о?м?е?н?д?а?ц?и?й? п?о? р?е?з?у?л?ь?т?а?т?а?м? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?.1.4. О?б?ъ?е?к?т? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?:П?о?с?е?т?и?т?е?л?и? и? у?ч?а?с?т?н?и?к?и? в?ы?с?т?а?в?к?и? «А?в?т?о?с?а?л?о?н? М?О?С?К?В?А?`97»1.5. Е?д?и?н?и?ц?а? н?а?б?л?ю?д?е?н?и?я?:П?о?с?е?т?и?т?е?л?ь? и?л?и? у?ч?а?с?т?н?и?к? в?ы?с?т?а?в?к?и? «А?в?т?о?с?а?л?о?н? М?О?С?К?В?А?`97»1.6. Е?д?и?н?и?ц?а? у?ч?ё?т?а?:П?о?с?е?т?и?т?е?л?ь? и?л?и? у?ч?а?с?т?н?и?к? в?ы?с?т?а?в?к?и? «А?в?т?о?с?а?л?о?н? М?О?С?К?В?А?`97»1.7. П?р?е?д?м?е?т? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?:И?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?е? о?с?н?о?в?н?ы?х? т?е?н?д?е?н?ц?и?й? и? з?а?к?о?н?о?м?е?р?н?о?с?т?е?й? в? т?р?е?б?о?в?а?н?и?я?х? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?ы?х? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й? н?а? о?с?н?о?в?е? а?н?а?л?и?з?а? и?х? м?н?е?н?и?я? о?б? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я?х? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? м?а?р?о?к?.1.8. Г?и?п?о?т?е?з?ы? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?:- б?о?л?е?е? в?ы?с?о?к?и?й? у?р?о?в?е?н?ь? и?н?ф?о?р?м?и?р?о?в?а?н?н?о?с?т?и? о? с?в?о?й?с?т?в?а?х? и? т?е?х?н?и?ч?е?с?к?и?х? д?а?н?н?ы?х? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? д?а?н?н?о?й? м?а?р?к?и? о?к?а?з?ы?в?а?е?т? в?л?и?я?н?и?е? н?а? в?ы?б?о?р? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й?;

- о?б?ъ?ё?м? п?р?е?д?л?а?г?а?е?м?о?г?о? т?е?х?н?и?ч?е?с?к?о?г?о? о?б?с?л?у?ж?и?в?а?н?и?я?, е?г?о? к?а?ч?е?с?т?в?о? и? ц?е?н?а?, а? т?а?к?ж?е? с?р?о?к? п?р?е?д?о?с?т?а?в?л?я?е?м?о?й? г?а?р?а?н?т?и?и? о?к?а?з?ы?в?а?ю?т? в?л?и?я?н?и?е? н?а? о?б?ъ?ё?м? п?р?о?д?а?ж? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й? д?а?н?н?о?й? м?а?р?к?и?;

- п?о?в?ы?ш?е?н?и?е? т?а?м?о?ж?е?н?н?ы?х? с?б?о?р?о?в? и? а?к?ц?и?з?о?в? н?а? и?м?п?о?р?т?н?ы?е? а?в?т?о?м?о?б?и?л?и? о?б?у?с?л?о?в?л?и?в?а?е?т? п?о?в?ы?ш?е?н?и?е? с?п?р?о?с?а? н?а? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?ы?е? а?в?т?о?м?о?б?и?л?и?;

- н?е?с?м?о?т?р?я? н?а? п?о?в?ы?ш?е?н?и?е? т?а?м?о?ж?е?н?н?ы?х? с?б?о?р?о?в? и? а?к?ц?и?з?о?в? н?а? и?м?п?о?р?т?н?ы?е? а?в?т?о?м?о?б?и?л?и?, с?п?р?о?с? н?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?и? н?а?и?б?о?л?е?е? п?р?е?с?т?и?ж?н?ы?х? м?а?р?о?к? н?е? у?м?е?н?ь?ш?а?е?т?с?я?;

- ц?е?н?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? н?е? о?б?я?з?а?т?е?л?ь?н?о? я?в?л?я?е?т?с?я? р?е?ш?а?ю?щ?и?м? ф?а?к?т?о?р?о?м? п?р?и? в?ы?б?о?р?е? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я?;

- п?о?к?у?п?а?т?е?л?ь?, к?о?т?о?р?ы?й? б?у?д?е?т? и?с?п?о?л?ь?з?о?в?а?т?ь? а?в?т?о?м?о?б?и?л?ь? д?а?л?е?к?о? о?т? к?р?у?п?н?ы?х? г?о?р?о?д?о?в?, с?к?о?р?е?е? в?ы?б?е?р?е?т? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?у?ю? м?а?ш?и?н?у?.1.9. Л?о?г?и?ч?е?с?к?и?й? а?н?а?л?и?з? п?р?о?б?л?е?м?ы?, и?н?т?е?р?п?р?е?т?а?ц?и?я? и? о?п?е?р?а?ц?и?о?н?а?л?и?з?а?ц?и?я? к?л?ю?ч?е?в?ы?х? п?о?н?я?т?и?й?Р?е?з?у?л?ь?т?а?т?о?м? л?о?г?и?ч?е?с?к?о?г?о? а?н?а?л?и?з?а? и? т?е?о?р?е?т?и?ч?е?с?к?о?й? и?н?т?е?р?п?р?е?т?а?ц?и?и? п?р?о?б?л?е?м?ы? я?в?л?я?е?т?с?я? в?ы?д?е?л?е?н?и?е? к?л?ю?ч?е?в?ы?х? п?о?н?я?т?и?й? (т?а?б?л?.1.1-с?м?. с?л?е?д?у?ю?щ?у?ю? с?т?р?а?н?и?ц?у?) :

Т?а?б?л?и?ц?а? 1.1К?л?ю?ч?е?в?ы?е? п?о?н?я?т?и?я?, и?с?п?о?л?ь?з?у?е?м?ы?е? в? и?н?с?т?р?у?м?е?н?т?а?р?и?и? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?№?

п?/п?К?л?ю?ч?е?в?ы?е? п?о?н?я?т?и?я?Н?о?м?е?р?а? в?о?п?р?о?с?о?в? в? б?л?а?н?к?е? 1.И?н?т?е?р?е?с? к? а?в?т?о?м?о?б?и?л?ю? д?а?н?н?о?й? м?а?р?к?и?

2.П?р?е?д?п?о?ч?т?е?н?и?я? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?ы?х? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й?

3. К?а?ч?е?с?т?в?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? (с?п?е?к?т?р? т?р?е?б?о?в?а?н?и?й? п?о?к?у?п?а?т?е?л?я?)

4. П?р?и?ч?и?н?ы? в?ы?б?о?р?а? т?о?й? и?л?и? и?н?о?й? м?а?ш?и?н?ы?

5.С?о?ц?и?а?л?ь?н?о?-д?е?м?о?г?р?а?ф?и?ч?е?с?к?и ?е? п?о?к?а?з?а?т?е?л?и? (п?а?с?п?о?р?т?и?ч?к?а? б?л?а?н?к?а?)

Д?л?я? т?о?г?о? ч?т?о?б?ы? п?е?р?е?й?т?и? к? э?м?п?и?р?и?ч?е?с?к?и? и?з?м?е?р?я?е?м?ы?м? п?р?и?з?н?а?к?а?м?, н?у?ж?н?о? с?п?у?с?т?и?т?ь?с?я? о?т? о?б?щ?и?х? к? б?о?л?е?е? ч?а?с?т?н?ы?м? п?о?н?я?т?и?я?м?, д?о?п?у?с?к?а?ю?щ?и?м? о?п?е?р?а?ц?и?о?н?а?л?и?з?а?ц?и?ю?. Я? о?г?р?а?н?и?ч?у?с?ь? р?а?с?к?р?ы?т?и?е?м? л?и?ш?ь? о?д?н?о?г?о? к?л?ю?ч?е?в?о?г?о? п?о?н?я?т?и?я?, п?о? д?р?у?г?и?м? к?л?ю?ч?е?в?ы?м? п?о?н?я?т?и?я?м? в? т?а?б?л?и?ц?е? 1.2 (н?а? с?л?е?д?у?ю?щ?е?й? с?т?р?а?н?и?ц?е?) п?р?и?в?о?д?и?т?с?я? с?п?и?с?о?к? в?о?п?р?о?с?о?в?, и?х? р?а?с?к?р?ы?в?а?ю?щ?и?х?.1.10. Л?о?г?и?ч?е?с?к?а?я? с?т?р?у?к?т?у?р?а? и?н?с?т?р?у?м?е?н?т?а?р?и?я? д?л?я? и?з?у?ч?е?н?и?я? м?н?е?н?и?я? п?о?т?е?н?ц?и?а?л?ь?н?о?г?о? п?о?к?у?п?а?т?е?л?я? (р?а?с?к?р?ы?т?о? т?о?л?ь?к?о? п?о?н?я?т?и?е? 2 )Т?а?б?л?и?ц?а? 1.2

№?

п?/п?

О?п?е?р?а?ц?и?о?н?а?л?ь?н?ы?е? п?р?и?з?н?а?к?и? (п?о?н?я?т?и?я?)И?н?д?и?к?а?т?о?р?ы?Т?и?п? ш?к?а?л?ы? и?з?м?е?р?е?н?и?я?Н?о?м?е?р? в?о?п?р?о?с?а? в? б?л?а?н?к?е? 12345 1.О?б?щ?и?е? с?в?е?д?е?н?и?я?.......

.......

12345 2. П?р?е?д?п?о?ч?т?е?н?и?я? п?о?к?у?п?а?т?е?л?е?й? и? п?р?и?ч?и?н?ы? в?ы?б?о?р?а? т?о?й? и?л?и? и?н?о?й? м?а?ш?и?н?ы?1) К?а?к?о?й? б?ы? а?в?т?о?м?о?б?и?л?ь? п?р?е?д?п?о?ч?л?и?

2) П?о?ч?е?м?у?

3) П?р?е?д?п?о?ч?т?е?н?и?е? п?о?д?е?р?ж?а?н?н?ы?х? «и?н?о?м?а?р?о?к?»

4) Л?у?ч?ш?а?я? м?а?р?к?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я?....... 3.К?а?ч?е?с?т?в?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? (с?п?е?к?т?р? т?р?е?б?о?в?а?н?и?й? п?о?к?у?п?а?т?е?л?я?) .......

.......4.В?о?п?р?о?с?ы? т?о?л?ь?к?о? д?л?я? у?ч?а?с?т?н?и?к?о?в? в?ы?с?т?а?в?к?и?

5.П?а?с?п?о?р?т?и?ч?к?а? б?л?а?н?к?а?

.............

2. Х?А?Р?А?К?Т?Е?Р?И?С?Т?И?К?А? И?Н?С?Т?Р?У?М?Е?Н?Т?А?Р?И?Я? И? П?Р?О?Ц?Е?Д?У?Р?А?

О?Р?Г?А?Н?И?З?А?Ц?И?И? П?О?Л?Е?В?О?Г?О? О?Б?С?Л?Е?Д?О?В?А?Н?И?Я?И?н?с?т?р?у?м?е?н?т?а?р?и?е?м? д?а?н?н?о?г?о? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я? я?в?л?я?е?т?с?я? «А?н?к?е?т?а? д?л?я? и?з?у?ч?е?н?и?я? п?р?е?с?т?и?ж?н?о?с?т?и? и? п?о?п?у?л?я?р?н?о?с?т?и? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? д?а?н?н?о?й? м?а?р?к?и?» (с?м?. р?а?з?д?е?л? 3).

В? а?н?к?е?т?е? и?с?п?о?л?ь?з?о?в?а?н?а? с?к?в?о?з?н?а?я? н?у?м?е?р?а?ц?и?я? в?о?п?р?о?с?о?в? (1 ,..., 20) и? н?е?з?а?в?и?с?и?м?а?я? о?т? н?и?х? с?к?в?о?з?н?а?я? н?у?м?е?р?а?ц?и?я? т?р?ё?х?р?а?з?р?я?д?н?ы?м? ш?и?ф?р?о?м? в?о?з?м?о?ж?н?ы?х? в?а?р?и?а?н?т?о?в? о?т?в?е?т?а? (001 ,..., 150).

П?р?и?м?е?р?ы? в?и?д?о?в? ш?к?а?л? п?р?и?в?е?д?е?н?ы? в? т?а?б?л?и?ц?е? 2.1.Т?а?б?л?и?ц?а? 2.1П?р?и?м?е?р?ы? и?с?п?о?л?ь?з?о?в?а?н?и?я? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? в?и?д?о?в? ш?к?а?л? в? б?л?а?н?к?е? о?п?р?о?с?н?о?г?о? л?и?с?т?а?

№?В?и?д? ш?к?а?л?ы?

Н?о?м?е?р? в?о?п?р?о?с?а? в? б?л?а?н?к?е? 1.Н?е?у?п?о?р?я?д?о?ч?е?н?н?а?я?, а?л?ь?т?е?р?н?а?т?и?в?н?а?я? ш?к?а?л?а? н?а?и?м?е?н?о?в?а?н?и?й?

1.1Ч?а?с?т?н?ы?й? с?л?у?ч?а?й? - д?и?х?о?т?о?м?и?ч?е?с?к?а?я? ш?к?а?л?а?

2. Н?е?у?п?о?р?я?д?о?ч?е?н?н?а?я?, н?е?а?л?ь?т?е?р?н?а?т?и?в?н?а?я? ш?к?а?л?а? н?а?и?м?е?н?о?в?а?н?и?й?

3.П?о?л?н?о?с?т?ь?ю? у?п?о?р?я?д?о?ч?е?н?н?а?я? (р?а?н?г?о?в?а?я?) ш?к?а?л?а? н?а?и?м?е?н?о?в?а?н?и?й?

4.И?д?е?а?л?ь?н?а?я? м?е?т?р?и?ч?е?с?к?а?я? ш?к?а?л?а?

В? б?л?а?н?к?е? и?с?п?о?л?ь?з?о?в?а?н?ы? р?а?з?л?и?ч?н?ы?е? т?и?п?ы? в?о?п?р?о?с?о?в?. П?р?и?м?е?р?ы? п?р?и?м?е?н?е?н?и?я? в? и?н?с?т?р?у?м?е?н?т?а?р?и?и? т?е?х? и?л?и? и?н?ы?х? т?и?п?о?в? в?о?п?р?о?с?о?в? с? о?б?р?а?з?ц?а?м?и? о?т?в?е?т?о?в? н?а? н?и?х? п?р?и?в?е?д?е?н?ы? в? т?а?б?л?и?ц?е? 2.2.

Т?а?б?л?и?ц?а? 2.2

П?р?и?м?е?р?ы? и?с?п?о?л?ь?з?о?в?а?н?и?я? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? т?и?п?о?в? в?о?п?р?о?с?о?в? в? и?н?с?т?р?у?м?е?н?т?а?р?и?и? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?№?

п?/п?Т?и?п? в?о?п?р?о?с?а?Н?о?м?е?р? в?о?п?р?о?с?а? в? б?л?а?н?к?е?1231.П?О? С?О?Д?Е?Р?Ж?А?Н?И?Ю?

1.1.1О? ф?а?к?т?а?х?

1.1.2О? л?и?ч?н?о?с?т?и? р?е?с?п?о?н?д?е?н?т?а?

1.3О? м?н?е?н?и?я?х?, о?ц?е?н?к?а?х? и? с?у?ж?д?е?н?и?я?х?

2.

П?О? Ф?О?Р?М?Е?2.1П?о?л?н?о?с?т?ь?ю? з?а?к?р?ы?т?ы?е?

2.2Н?е? п?о?л?н?о?с?т?ь?ю? з?а?к?р?ы?т?ы?е?

2.3О?т?к?р?ы?т?ы?е?

2.4Л?и?н?е?й?н?ы?е?

2.5Т?а?б?л?и?ч?н?ы?е?

2.6.1А?л?ь?т?е?р?н?а?т?и?в?н?ы?е?

2.6.2Д?и?х?о?т?о?м?и?ч?е?с?к?и?е?

2.7Н?е?а?л?ь?т?е?р?н?а?т?и?в?н?ы?е?

2.8Р?е?т?р?о?с?п?е?к?т?и?в?н?ы?е?

2.9П?р?о?е?к?т?и?в?н?ы?е?

2.10П?р?я?м?ы?е?

2.11К?о?с?в?е?н?н?ы?е?

1232.12Л?и?ч?н?ы?е?

2.13

Б?е?з?л?и?ч?н?ы?е?3.П?О? Ф?У?Н?К?Ц?И?И?

3.1О?с?н?о?в?н?ы?е?

3.2Н?е?о?с?н?о?в?н?ы?е?

3.3В?в?о?д?н?ы?е?

3.4Н?а? к?о?м?п?е?т?е?н?т?н?о?с?т?ь?

3.5В?о?п?р?о?с?ы?-ф?и?л?ь?т?р?ы?

3.6В?о?п?р?о?с?ы?-«л?о?в?у?ш?к?и?»

В?с?е? о?т?к?р?ы?т?ы?е? в?о?п?р?о?с?ы? б?л?а?н?к?а? и?м?е?ю?т? ш?и?ф?р?ы? д?л?я? п?о?с?т?р?о?е?н?и?я? ш?к?а?л?-к?о?д?и?ф?и?к?а?т?о?р?о?в? (к?л?а?с?с?и?ф?и?к?а?т?о?р?о?в?), т?.е?. п?е?р?е?х?о?д?а? о?т? о?т?к?р?ы?т?о?й? ф?о?р?м?ы? к? н?е?п?о?л?н?о?с?т?ь?ю? и?л?и? п?о?л?н?о?с?т?ь?ю? з?а?к?р?ы?т?о?м?у? в?о?п?р?о?с?у?. П?р?и?м?е?р?: к?о?д?и?ф?и?к?а?т?о?р? о?т?в?е?т?о?в? (з?а?п?и?с?е?й?) р?е?с?п?о?н?д?е?н?т?о?в? п?о? в?о?п?р?о?с?у? №?

х?. К?а?к?у?ю? м?а?р?к?у? и?н?о?с?т?р?а?н?н?о?г?о? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е? л?у?ч?ш?е?й? ?

___________________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)

(ш?и?ф?р?ы? 00х? ,..., 0х?х?)

К?О?Д?И?Ф?И?К?А?Т?О?Р?

00х?. А?у?д?и?

00х?. Б?М?В?

00х?. Д?ж?е?н?е?р?а?л? М?о?т?о?р?с?

0х?х?. М?е?р?с?е?д?е?с?-Б?е?н?ц?

0х?х?. М?и?ц?у?б?и?с?и?

0х?х?. О?п?е?л?ь?

0х?х?. П?е?ж?о?

0х?х?. Р?о?л?л?с?-Р?о?й?с?

0х?х?. К?р?а?й?с?л?е?р?

0х?х?. В?о?л?ь?в?о?

0х?х?. Ф?о?р?д?

0х?х?. Ф?и?а?т?

0х?х?. Ф?о?л?ь?к?с?в?а?г?е?н?

0х?х?. З?а?т?р?у?д?н?я?ю?с?ь? о?т?в?е?т?и?т?3. А?Н?К?Е?Т?А? Д?Л?Я? И?З?У?Ч?Е?Н?И?Я? П?Р?Е?С?Т?И?Ж?Н?О?С?Т?И? И? П?О?П?У?Л?Я?Р?Н?О?С?Т?И? А?В?Т?О?М?О?Б?И?Л?Я? Д?А?Н?Н?О?Й? М?А?Р?К?И?У?в?а?ж?а?е?м?ы?й? п?о?с?е?т?и?т?е?л?ь? (у?ч?а?с?т?н?и?к?) в?ы?с?т?а?в?к?и?!П?р?е?д?л?а?г?а?е?м? В?а?м? п?о?у?ч?а?с?т?в?о?в?а?т?ь? в? п?р?о?г?р?а?м?м?е? э?к?о?н?о?м?и?к?о?-с?о?ц?и?о?л?о?г?и?ч?е?с?к?о?г ?о? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?, ц?е?л?ь?ю? к?о?т?о?р?о?г?о? я?в?л?я?е?т?с?я? и?з?у?ч?е?н?и?е? п?р?е?с?т?и?ж?н?о?с?т?и?, п?о?п?у?л?я?р?н?о?с?т?и?, о?б?ъ?ё?м?о?в? п?р?о?д?а?ж?, с?п?р?о?с?а? и? п?р?е?д?л?о?ж?е?н?и?я? н?а? а?в?т?о?м?о?б?и?л?и? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? ф?и?р?м? н?а? р?о?с?с?и?й?с?к?о?м? р?ы?н?к?е?.

М?н?е?н?и?е?, в?ы?с?к?а?з?а?н?н?о?е? В?а?м?и? п?о? с?ф?о?р?м?у?л?и?р?о?в?а?н?н?ы?м? в? а?н?к?е?т?е? в?о?п?р?о?с?а?м?, В?а?ш?и? п?р?е?д?л?о?ж?е?н?и?я? и? п?о?ж?е?л?а?н?и?я? п?о?з?в?о?л?я?т? у?т?о?ч?н?и?т?ь? п?о?з?и?ц?и?и? р?а?з?л?и?ч?н?ы?х? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?ы?х? и? з?а?р?у?б?е?ж?н?ы?х? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?е?й? а?в?т?о?м?а?ш?и?н? н?а? р?о?с?с?и?й?с?к?о?м? р?ы?н?к?е?.

П?р?и? з?а?п?о?л?н?е?н?и?и? а?н?к?е?т?ы? н?а?д?о? в?н?и?м?а?т?е?л?ь?н?о? п?р?о?ч?и?т?а?т?ь? к?а?ж?д?ы?й? в?о?п?р?о?с? и? о?б?в?е?с?т?и? ш?и?ф?р? (о?д?и?н? и?л?и? н?е?с?к?о?л?ь?к?о?) в?ы?б?р?а?н?н?о?г?о? в?а?р?и?а?н?т?а? о?т?в?е?т?а? и?л?и? з?а?п?и?с?а?т?ь? с?в?о?й? о?т?в?е?т? в? с?п?е?ц?и?а?л?ь?н?о? у?к?а?з?а?н?н?о?м? м?е?с?т?е?. Б?у?д?ь?т?е?, п?о?ж?а?л?у?й?с?т?а?, в?н?и?м?а?т?е?л?ь?н?ы?, н?а? н?е?к?о?т?о?р?ы?е? в?о?п?р?о?с?ы? м?о?ж?н?о? д?а?т?ь? н?е?с?к?о?л?ь?к?о? о?т?в?е?т?о?в?. П?о?д?п?и?с?ы?в?а?т?ь? а?н?к?е?т?у? н?е? т?р?е?б?у?е?т?с?я?.

Н?а?д?е?е?м?с?я? н?а? В?а?ш?и? и?с?к?р?е?н?н?и?е? и? о?б?с?т?о?я?т?е?л?ь?н?ы?е? о?т?в?е?т?ы?, о?т? к?о?т?о?р?ы?х? в?о? м?н?о?г?о?м? з?а?в?и?с?и?т? о?б?о?с?н?о?в?а?н?н?о?с?т?ь? н?а?ш?и?х? р?е?к?о?м?е?н?д?а?ц?и?й? п?о? и?т?о?г?а?м? э?т?о?г?о? и?с?с?л?е?д?о?в?а?н?и?я?.З?А?Р?А?Н?Е?Е? Б?Л?А?Г?О?Д?А?Р?И?М? В?А?С? З?А? У?Ч?А?С?Т?И?Е? В? И?С?С?Л?Е?Д?О?В?А?Н?И?И?!

К?а?ф?е?д?р?а? с?о?ц?и?о?л?о?г?и?и? М?А?Д?И?(Т?У?)1. К?а?к?В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е?, д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о? л?и? ш?и?р?о?к? с?п?е?к?т?р? м?о?д?е?л?е?й?, п?р?е?д?л?а?г?а?е?м?ы?й? р?о?с?с?и?й?с?к?и?м?и? п?р?о?и?з?в?о?д?и?т?е?л?я?м?и? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й??

001. Д?а?, д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

002. С?к?о?р?е?е?, д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

003. С?к?о?р?е?е?, н?е?д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

004. Н?е?т?, н?е? д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

005. Н?е? з?н?а?ю?, з?а?т?р?у?д?н?я?ю?с?ь? о?т?в?е?т?и?т?ь?.

2. К?а?к? В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е?, д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о? л?и? ш?и?р?о?к? с?п?е?к?т?р? м?о?д?е?л?е?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?е?й? и?м?п?о?р?т?н?о?г?о? п?р?о?и?з?в?о?д?с?т?в?а?, п?р?е?д?с?т?а?в?л?е?н?н?ы?й? н?а? р?о?с?с?и?й?с?к?о?м? р?ы?н?к?е??

006. Д?а?, д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

007. С?к?о?р?е?е?, д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

008. С?к?о?р?е?е?, н?е?д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

009. Н?е?т?, н?е? д?о?с?т?а?т?о?ч?н?о?.

010. Н?е? з?н?а?ю?, з?а?т?р?у?д?н?я?ю?с?ь? о?т?в?е?т?и?т?ь?.

3.1. К?а?к?о?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?ь? В?ы? б?ы? п?р?е?д?п?о?ч?л?и??

011. Н?о?в?ы?й? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?ы?й?.

012. Н?о?в?ы?й? и?м?п?о?р?т?н?ы?й?.

013. П?о?д?е?р?ж?а?н?н?ы?й? и?м?п?о?р?т?н?ы?й?.

014. З?а?т?р?у?д?н?я?ю?с?ь? о?т?в?е?т?и?т?ь?.

3.2. П?о?ч?е?м?у? В?ы? п?р?е?д?п?о?ч?л?и? б?ы? и?м?е?н?н?о? т?а?к?о?й? а?в?т?о?м?о?б?и?л?ь??

__________________________________________________________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

(ш?и?ф?р?ы? 015...020)4. К?а?к?и?м? д?о?л?ж?е?н? б?ы?т?ь? м?а?к?с?и?м?а?л?ь?н?ы?й? п?р?о?б?е?г? п?о?д?е?р?ж?а?н?н?о?й? «и?н?о?м?а?р?к?и?» (в? х?о?р?о?ш?е?м? с?о?с?т?о?я?н?и?и?), ч?т?о?б?ы? В?ы? п?р?е?д?п?о?ч?л?и? е?ё? н?о?в?о?й? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?о?й? м?а?ш?и?н?е? т?о?г?о? ж?е? к?л?а?с?с?а??

021. М?е?н?е?е? 5000 к?м?.

022. 5000-10000 к?м?.

023. 10000-20000 к?м?.

024. 20000-35000 к?м?.

025. 35000-50000 к?м?.

026. 50000-75000 к?м?.

027. 75000-100000 к?м?.

028. Б?о?л?е?е? 100000 к?м?.

029. Н?и?к?о?г?д?а? н?е? п?р?е?д?п?о?ч?т?у? и?м?п?о?р?т?н?у?ю? м?а?ш?и?н?у?.

030. З?а?т?р?у?д?н?я?ю?с?ь? о?т?в?е?т?и?т?ь?.

5.1. К?а?к?у?ю? м?а?р?к?у? о?т?е?ч?е?с?т?в?е?н?н?о?г?о? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е? н?а?и?л?у?ч?ш?е?й??_____________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)

(ш?и?ф?р?ы? 031...036)5.2. П?о?ч?е?м?у? В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е? э?т?у? (э?т?и?) м?а?ш?и?н?у? л?у?ч?ш?е?й??

___________________________________________________________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

(ш?и?ф?р?ы? 037...042)

6. К?а?к?у?ю? м?а?р?к?у? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я? В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е? н?а?и?л?у?ч?ш?е?й??_____________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)

(ш?и?ф?р?ы? 043...070)

6.1. П?о?ч?е?м?у? В?ы? с?ч?и?т?а?е?т?е? э?т?у? (э?т?и?) м?а?ш?и?н?у? л?у?ч?ш?е?й??______________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)

(ш?и?ф?р?ы? 071...075)

7. К?а?к?о?й? ф?а?к?т?о?р? б?ы?л? б?ы? д?л?я? В?а?с? р?е?ш?а?ю?щ?и?м? п?р?и? п?о?к?у?п?к?е? а?в?т?о?м?о?б?и?л?я??

076. Ц?е?н?а?.

077. Н?а?д?е?ж?н?о?с?т?ь?.

078. М?о?щ?н?о?с?т?ь? и? д?и?н?а?м?и?ч?е?с?к?и?е? к?а?ч?е?с?т?в?а?.

079. К?о?м?ф?о?р?т?.

080. В?н?е?ш?н?и?й? в?и?д?.

081. П?р?о?ч?е?е?. _______________________________________________

(н?а?п?и?ш?и?т?е?)

8. Х?о?т?е?л?и? б?ы? В?ы?, ч?т?о?б?ы? В?а?ш? а?в?т?о?м?о?б?и?л?ь? б?ы?л? о?б?о?р?у?д?о?в?а?н?(м?о?ж?н?о? д?а?т?ь? н?е?с?к?о?л?ь?к?о? в?а?р?и?а?н?т?о?в? о?т?в?е?т?а?):

082. А?в?т?о?м?а?т?и?ч?е?с?к?о?й? к?о?р?о?б?к?о?й? п?е?р?е?д?а?ч?.

083. П?о?д?у?ш?к?а?м?и? б?е?з?о?п?а?с?н?о?с?т?и?.

084. Н?е?й?т?р?а?л?и?з?а?т?о?р?о?м? в?ы?х?л?о?п?а?.

085. П?р?о?т?и?в?о?у?г?о?н?н?о?й? с?и?с?т?е?м?о?й?.
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

DARILIFE

Скидка 30%

Скидка 30% на всю натуральную оздоровительную линию "ДариLife"!

Как написать хороший реферат

Международный студенческий обмен: как осуществить свою мечту