Найдено 10191 документ
 • Klonlaşdırma müasir dövrün sosial-tibbi
  Klonlaşdırma müasir dövrün sosial-tibbiproblemi kimi Klonlaşdırma günümüzün ən aktual problemlərindən biridir. O elmin müxtəlif sahələrində böyük əks-sədaya səbəb olub. Klonlaşdırma nədir? Nəyə görə bu mövzu indi bir çoxlarını düşünməyə vadar edir? Onun cəmiyyətdə rolu və təsiri nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Klonlaşdırmanı süni mayalandırma ilə səhv salmaq lazım deyil. Süni mayalan- dırma zamanı dişi yumurtahüceyrənin erkək toxumu(spermatozoid) ilə mayalanması- dır. Klonlaşdırma isə dişi yumurtahüceyrənin haploid nüvəsini kənarlaşdırılaraq baş- qa bir orqanizmin diploid nüvəsinin bu yumurtahüceyrəyə yeridilməsidir. Bunun nəti- cəsində elə bir fərd meydana gəlir ki, o, diploid nüvəsini götürdüyümüz orqanizmlə tamamilə oxşar olur. Əvvəllər belə hal ancaq ekizlərdə müşahidə olunurdusa, klonlaş- dırma zamanı bu qanunauyğunluq kimi özünü göstərir. Bunu izah etmək asandır. Mə- sələ burasındadır ki, diploid nüvəsi yumurtahüceyrənin daxilinə düşən kimi özünü normal halda yumurtanın mayalanmasından alınan zi ...
 • APTEKLƏRDƏ ƏMTƏƏ SİYASƏTİ
  APTEKLƏRDƏ ƏMTƏƏ SİYASƏTİƏczaçılıq mallarının bazarda müvəffəqiyyətini əmin etmək üçün mal siyasəti yeridilir. Mal siyasəti idarə etmə fəaliyyətinin (menecmentin) tərkib hissəsi olub, bir neçə istiqamətdə aparılan tədbirlər kompleksidir. Əsas istiqamətlərə aiddir: 1. İstehsal olunan və ya realizə olunan malın keyfiyyətinin artırılması və onun rəqabətə davamlılığının təmin edilməsi.2. Malların həyatilik dövrünün analizi.3. Mal çeşidlərinin formalaşdırılması.4. Yeni malların tədqiqi.5. yeni qablaşdırılma və tərtibata salınma üsullarının hazırlanması.Əmtəə siyasətinin I istiqaməti malların rəqabətə davamlılığının təmin edilməsidir. Belə xüsusiyyətə malik olan mallar bazarda az itgi ilə realizə olunur, yüksək gəlir verir, yəni maksimal faydalılıq effekti verir. Müasir aptek sistemində bu maksimal faydalılıq effekti xüsusi aktuallığa malikdir, çünki apteklər özləri mala satış qiyməti (alış qiymətinə uyğun olaraq) təyin edirlər.Malların rəqabətə davamlılığının əsasını onların keyfiyyəti tə ...
 • Hepatit xəstəliyi
  Hepatit xəstəliyi Hepatit A olduqca yoluxucudur və xalq arasında sarılıq adıyla tanınınr. Hepatit A, saglam insana bu xəstəliyi daşıyan bir insanla eyni qida və ya su istifadəsi səbəbi ilə yoluxar. Ayrıca cinsi əlaqə və ya xəstə bir insanın qan, sidik kimi bədən mayelərinə təmasla da yoluxma mümkündür. Ümumiyyətlə xəstələrin böyük bir əksəriyyəti yaxşılaşar amma xəstəlik olduqca ağır keçər. Digər hepatit növləri kimi hepatit A 'da qaraciyərin iltihablanmasına səbəb olar Hepatit A' nın əlamətləri:Bütün viral hepatitlerde sarılıq başlamadan əvvəl:* Ürək bulanması, qusma, ishal,* Şiddətli iştahsızlıq,* Mədə - bağırsaq şikayətləri,* Qarnın üst bölgəsində ağrı,* Yorğunluq. Tək Hepatit – A-da 38 C yüksək tempraturla yanaşı (influenzadakı kimi) oynaq ağrıları da əmələ gəlir. Tempratut, ümumiyyətlə sarılığın ilk bir neçə günündə normala dönər. Virual Hepatitlərdəki ən tipik ifadə olunan:* Göz ağının, dəri və mukoz membranların saralması,* Sidiyin rənginin tündləşməsi,* Nəcisin rənginin açıl ...
 • Qeyri narkotik analgetiklər
  Qeyri narkotik analgetiklərBir çoxunun iltihab əleyhinə təsirləri də vardır. Ən diqqətə çarpan xüsusiyyətləri prosta-glandin biosintezini requlə etmələridir (məsələn; Salisilatlar). Ayrıca aspirin, aşağı doza-larda trombositlerde tromboksan A2 sintezini də idarə edər. Beləcə qanın laxtalanmasını gecikdirər və qanama zamanını uzadar.■ Analgetik təsir gücləri narkotik analgetiklerden daha aşağıdır.■ Küt və orta şiddətdəki ağrılarda (baş, diş, əzələ və oynaq ağrıları kimi) istifadə edilər.■ Antipiretik (temperatur salıcı) təsirləri də vardır.■ Uzun davamlı analgetik istifadə edilməsi lazım olan vəziyyətlərdə istifadə edilə bilər (Məsələn; revmatik xəstəliklər kimi).■ Asılılıq yaratmazlar.■ Kolik şəklidəki ağrılarda, miokard infarktı, sümük qırılması, əlavəıq kimi şiddətli ağrılar-da istifadə edilməz. O zaman narkotik analgetikler seçilər. SalisilatlarSalisilatlar içində ən çox istifadə edilən aspirindir (asetil salisil turşusu). Natrium salisilat, metil salisilat və fenil salisilat daha az ist ...
 • ƏCZAÇILIĞIN TƏŞKİLİ VƏ İQTİSADİYYATI FƏNNİ HAQQINDA
  ƏCZAÇILIĞIN TƏŞKİLİ VƏ İQTİSADİYYATI FƏNNİ HAQQINDA Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı fənni əsas ixtisas fənni olaraq əczaçılıq sahəsində çalışan mütəxəssislərin nəzəri biliklərə və təcrübi vərdişlərə yiyələnməsində və onların mütəxəssis kimi formalaşmasında böyük rol oynayır. Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı fənni bir neçə bölməyə ayrılır: • Əczaçılığın təşkili;• Əczaçılıq təşkilatlarında iqtisadiyyat;• Əczaçılıq təşkilatlarında uçot və hesabat;• Əczaçılıq təşkilatlarında menecment və marketinq.Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı fənninin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o son dərəcə dinamikdir. Bu fənn xarici mühitin (sosial, iqtisadi, siyasi) təsirinə məruz qalaraq daim dəyişir və yeni istiqamətlərin müdaxiləsini tələb edir. Məsələn, farmakoekanomika, əczaçılıq logistikası.Əczaçıığın təşkili və iqtisadiyyatı fənninə belə tərif verilmişdir:Əczaçılığn təşkili və iqtisadiyyatı fənni dərman vasitələri ilə davranış subyektlərinin idarəetmə və iqtisdai fəaliyyətini öyrənməklə məşğul ...
 • DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN SİYAHISI
  DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN SİYAHISIAptek işçiləri öz əməli fəaliyyətlərindədərman vasitələrinin siyahılarını rəhbər tuturlar. Bu siyahılara aşağıdakılar aid edilir. həyati vacib dərman maddələrinin siyahısı HVDV-i@‚ЉPsixotrop maddələrə aidddir: deksasmfentamin, levamfentamin, mevlokvalon, metakvalon və i.a. I siyahıya bütün narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin duzları, izomerləri, sadə və mürəkkəb efirləri daxildir. 01.12.2005. Əmr.N141. “Ən vacib dərman preparatları və tibbi zəmanətli tibbi yardımın ləvaazimatlarının təmin edilməsi üçün “ və ona 2008-ci ildə verilən əlavə.(55 addadərman preparatı) 03.10.2008-ci ildə verilən əmr. “Azərbaycan Resoublikasının əhalisinə zəmanətli tibbi yardımın təmin edilməsi barədə” ARSN-nin 01.12.2005-ci il tarixli 141 saylı əmrinə əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin əmri verilmişdir. Əmrdə göstərilir ki, hazırda Respublikada iqtisadi durumun yüksəlməsi və səhiyyəyə ayrılan büdcə vəsaitinin ilbəil artması, əhaliyə göstəri ...
 • ƏCZAÇILIQ VASİTƏLƏRİNİN QABLAŞDIRILMASI
  ƏCZAÇILIQ VASİTƏLƏRİNİN QABLAŞDIRILMASIƏczaçılıq mallarının istehlakçılara çatdırılmasında qablaşdırılma çox böyük rol oynayır. Qablaşdırılma məhsulu xarici amillərin təsirindən, çirklənmədən, zədələnmədən mühafizə edən və onun dövriyyəsini (daşınma, saxlanılma və realizasiyasını) təmin edən vasitələr kompleksidir. Qablaşdırmanın ən əsas elementini məhsulun yerləşdirildiyi tara təşkil edir. Tara təyinatına görə istehlak tarasına və nəqliyyat tarasına ayrılır. 1.İstehlak qablaşdırmasında – son istehlakşı tərəfindən fərdi istifadə üçün hazırlanmış mal yerləşdirilir. Bu da iki növə ayrılır: Birincili yəni ilkin qablanma və ya daxili qablanma – ilk tara, qablayıcı vasitə, markalanma (etiketdən) ibarətdir. Ikincili və ya xarici qablanmada – ikinci tara, qablayıcı vasitə, markalanma (etiket və istifadə üçün təlimat) olur. 2.Qruplar üzrə qablaşdırma isə istehlak qablamaları vahid tarada qrup şəklində birləşdirilərək satışa verilir. 3.Nəqliyyat üçün qablanma. Belə qablaşdırılma həm da ...
 • Mesopotamiyada Tibb
  Mesopotamiyada Tibb E.Ə. 4000-5000 illərində bölgənin ən köhnə insanları olan Sümerler, Babil və Asarlarda tibblə əlaqədar tətbiqlər primitiv tibblə bənzərlik göstərməsinə qarsın, bəzi inkişaflar görülməkdədir. Məsələn Babilin tibbi mövzusundakı məlumatlar Asar kralı Assurbanipal arxivində olan (M. Ö. 688-626) bəzi sənədlərə söykən/dözməkdədir. Sürəni tərəfindən yazılmış olan Asar sənədlərində; Asurlu həkimlərin, Sümer düsturlarından və reseptlərindən faydalandıqları görülməkdədir. Mesopotamiya tibbinin xüsusiyyəti; animist görüşə söykənən tibb, dini xüsusiyyət daşımaqda və tibb təhsili məbədlərdə edilməkdədir. Çoktanrılı din anlayışının tibbə suveren olması, xəstəlik səbəbinin ttanrının cəzası olduğu fikirini doğurmuşdur.Mesopotamiyada xəstəlik səbəbləri; dini və mistik səbəblərə söykən/dözən xəstəlik, insanın işlədiyi günaha qarşı verilən bir növ cəzadır. İnanışa görə; insan, qadağan olan tabunu pozsa sağlamlıq tanrıları o adamı müşahidə etməkdən imtina edər.Mesopotamiyada xəstəlik danısı; fal ...
 • Qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu
  Qazanılmış immun çatışmazlıq sindromu - Yeni meydana çıxmış, lakin buna baxmayaraq hal-hazırda bütün dünyada çox geniş yayılmaqda olan, müasir təbabət elminin və şəhiyyənin, o cümlədən də bütün bəşəriyyətin və dünya birliyinin ən qlobal problemlərindən hesab edilən bir patologiyadır. İmmun sistemin virus mənşəli infeksion xəstəliyi olan QİÇS immun sistemin tam depressiyasına, şərti-patogen (məsələn, pnevmosist pnevmoniya) infeksiyalara qarşı orqanizmin ümumi müqavimətinin kəskin zəifləməsinə, onkoloji xəstəliklərin (məsələn, Kapoşi sarkoması) inkişafına və s. bu kimi ağır vəziyyətlərə gətirib çıxarır ki, bütün bunlar da ölümlə nəticələnirlər. QİÇS hal-hazırda praktik olaraq dünyanın bütün ölkələrində vardır və böyük sürətlə də artmaqda davam edir. Belə hesab edilir ki, hər il yoluxmuş və xəstə şəxslərin sayı 2 dəfə artır.Xəstəliyin nozologiya cəhətdən adı əslində HİV infeksiyadır (HİV - Human İmmunodeficiency Virus, yəni İİV - İnsan İmmunçatışmazlıq Virusu). QİÇS isə bu infeskiyanın sonunda, onun ağırlaşma ...
 • Шылым шегудің алдын алу реферат
  Шылым шегудің алдын алуСабақтың мақсаты: адам анатомиясы мен физиологиясы тұрғысынан шылым шегудің денсаулыққа зиян екендігі жайлы алғашқы ұғымды қалыптастару :- жеке бас пен әдеп мәдениетіне баулу- алған білімді талдау өмірде қолдана білуге үйретуСабақ барысы1. Ұйымдастыру2. Сабақ тақырыбымен таныстыру3. Шылым шегу жайлы біз не білеміз атты тест1. Оқушылар барлығы сияқты болуы үшін шылым шегеді2. Адам мазасызданған кезде шылым демалуға көмектеседі3. Шылым шегетін адамдардың көпшілігі ләззат алып тастағылары келмейді4. Шылым шегу көп жағдайда жүрек ауруына себеп болаалады5. Жас өспірімдердің көпшілігі шылым шегуді кез-келгенуақытта қоя алады6. Шылым шегуді әдетке айналдырмай тек қана қызық үшіншегіп кейін қойғанның ешқандай қорқынышы жоқЖауаптары: 1-дұрыс, 2-дұрыс емес, 3-жоқ, 4-иә, 5-жоқ, 6-жоқ4. Шылым шегу барысында не нәрсе боладыӘңгіме. Шылым шегу барысында оның жартысы жанып кетеді жұтылатын түтіннің құрамында никотин көміртек тотығы синил қышқылының ...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

Российские двери

Скидка 100%

Дарим подарки каждому клиенту!

Студенческий Хэллоуин – праздник Шайтана или шанс показать свое...

Тренируем память – как не забывать прочитанное