Найдено 1669 документов
 • BƏB ölkələrarası ticarət, istehsal və s. əlaqələrin
  BƏB ölkələrarası ticarət, istehsal və s. əlaqələrinоbjektiv əsası kimiGIRIŞInzibati-amirlik iqtisadiyyatından fərqli оlan bazar iqtisadiyyatı açıq xarakter daşıyır, bu və diəər ölkənin daxili bazarına, tədricən isə dünya bazarları sisteminə daxil (оlur və оnun tələblərinə uyğun şəkildə fəaliyyət əöstərir. Dünya bazarı оrbitinə çıxan ölkənin iqtisadiyyatı həm xarici milli müəssisələrin, həm də transmilli kоrpоrasiya ların rəqabət mübarizəsi sisteminə cəlb edilir. Dünya bazarı sisteminə qоşulmuş ölkənin məhsulunun xeyli hissəsi ixrac оlunur və xarici bazarlarda reallaşır. Buna görə də hər bir ölkənin iqtisadiyyatın dünya bazarı tələblərinə cavab verən quruluşu fоrmalaşdırılmalı və dünya bazarında rəqabətə davamlı оlan sahələrə üstünlük verilməlidir. Bununla janaşı daxili bazar üçün istehsal оlunan məhsulların da rəqabət qabiliyyəti yüksək оlmalıdır ki, idxal оlunan əmtəələrə qarşı rəqabət qabiliyyətli оlsun. Bu cür məhsullar istehsal edə bilən müəssisə və sahələr üstün inkişaf etdirilir. Təbiidir ...
 • Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının
  Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarınıntətbiqi təcrübəsiP L A NGİRİŞI FƏSİL Qarşılaşma ticarətinin mahiyyəti və xarakterik cəhətləri1.1. Qarşılaşma ticarəti və onun xarakterik xüsusiyyətləri1.2. Beynəlxalq kommersiya fəaliyyətində qarşılaşma ticarətinin yeri və rolu1.3. Ticarət kompensasiya əməliyyatlarının mahiyyəti və xarakterik cəhətləri1.4. Sənaye kompensasiya əməliyyatlarının xarakterik cəhətləriII FƏSİL Beynəlxalq kompensasiya müqavilələrinin təsnifatı və iqtisadi əməkdaşlıq təcrübəsində tətbiqi problemləri2.1. Beynəlxalq kompensasiya sövdələşmələrinin ayrı-ayrı növlərinin xarakterik xüsusiyyətləri2.2. Beynəlxalq kompensasiya əməliyyatlarının təşkilati hüquqi formaları2.3. AR-nın XİƏ təcrübəsində kompensasiya sövdələşmələrinin tətbiqinin müasir vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləriNƏTİCƏ İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar G İ R İ ŞMüasir dünya praktikasında əmtəə və xidmətlərlə ticarətin ən müxtəlif formalarından istifadə olunur. Bunlar arasında bazar mün ...
 • BEYNƏLXALQ HAVA XƏTLƏRİNDƏ
  Mövzu 7BEYNƏLXALQ HAVA XƏTLƏRİNDƏAVİAKOMPANİYALARIN KOMMERSİYAƏMƏKDAŞLIĞIBHX-də kommersiya əməkdaşlığmın əsas formaları aşağıdakılardır:1. aviaxətlərin ayrıca istismarı zamanı əməkdaşlıq;2.«pul» əməkdaşlığı;3.birgə istismar zamanı əməkdaşlıq.Ayrıca istismar zamanı aviakompaniyaların əməkdaşlığında rəqabət elementləri daha çoxdur. Bu zaman rəqabət həm «məhdudlaşdırılmamış» və ya «azad» olur, həm də yanaşı avia-xətləri istismar edən aviakompaniyalar arasmda kommersiya sa-zişləri və razılaşmalarla məhdudlaşdırılmış olur.Burada kommersiya əməkdaşlığmın formalan müxtəlifdir. Kommersiya əməkdaşhğı haqqında sazişlərdən başqa reyslərin qovuşduğu məntəqələrdə kommersiya yüklənməsinin ötürül-məsi praktikası geniş yayılmışdır və bu ötürmələr həm formal, həra də qeyri formal razılaşmalar əsasında aparılır, o şərtlə ki, gəlirlər qarşılıqlı fayda ilə bölüşdürülür. Bundan əlavə «qovşaq məntəqələrdə əməkdaşlıq» da həyata keçirilir. Özünün aviaxətlər şəbəkəsini möhkəmləndirmək və genişləndirmək məqsədilə avi ...
 • Xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif tənzimlənməsi metodları
  Xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif tənzimlənməsi metodlarıDövlətin xarici iqtisadi fəaliyyəti tənzimləmə istiqamətlərinin əsas hissəsi daxili bazarın xarici rəqabətin arzuolunmaz təsirindən mühafizəsinə yönəldiyindən bu vəzifələr əsasən xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif tənzimlənməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Tarif tənzimlənməsi xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin həm ənənəvi, eyni zamanda aktiv istifadə edilən vasitələrindən hesab edilir. Tarif tənzimlənməsi əmtəələrə idxal və ixrac rüsum dərəcələrinin müəyyən edilməsi yolu ilə həyata keçirilir və dövlət həmin rüsum dərəcələrini müəyyən dövr ərzində qaldırıb-endirməklə xarici iqtisadi fəaliyyəti, bir sözlə xarici ticarəti tənzimləyir. Tarif tənzimlənməsi milli iqtisadi təhlükəsizliyin müdafiəsini, ictimai qaydaların, insanların həyat və sağlamlığının, cəmiyyətin əxlaqi və mənəvi dəyərlərinin qorunmasını, həmçinin ölkənin gömrük sərhədlərindən əmtəələrin keçirilməsi zamanı gömrük ödənişləri alınması yolu ilə dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin do ...
 • Beynəlxalq yarmarkaların növləri, keçirilmə üsulları, müqavilələrin bağlanması qaydaları
  Beynəlxalq yarmarkaların növləri, keçirilmə üsulları, müqavilələrin bağlanması qaydalarıBeynəlxalq yarmarkalar nədir? Beynəlxalq yarmarkalar – ticarətlə əlaqəli mal və xidmətlərin, texnoloji yeniliklərin, informasiyaların bazar tapması və alınabilməsi üçün, ticarət münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi üçün, müəyyən bir tarixə bağlı olaraq, müntəzəm formada, əsasən eyni məkanlarda keçirilən tədbirdir.Əmtəələrin göndərilməsi barədə topdan yarmarkalarda müqavilələrin bağlanması topdan alışın ən mütərəqqi formasıdır. Topdan yarmarkalarda əmtəələrin satışı-alışı topdan ticarətin ən köhnə formalarından biridir. Respublikamızda topdan yarmarkalar hələ inqilabdan əvvəlki dövrlərdə keçirilirdi. Keçmiş SSRİ-nin tərkibində bu cür yarmarkaların keçirilməsi 60-cı illərdə geniş yayılmağa başlamışdır. Bazar iqtisadiyyatına keçidin ilk mərhələsində kommersiya məqsədlərinə daha çox ticarət-vasitəçi strukturlar – daim fəaliyyətdə olan əmtəə birjaları uyğun gəlirdi. Lakin sonralar topdan yarmarkalar öz əvvəlk ...
 • Azərbaycanda beynəlxalq yarmarkaların təşkili problemləri və gələcək perspektivləri
  Azərbaycanda beynəlxalq yarmarkaların təşkili problemləri və gələcək perspektivləriKeçmiş SSRİ iqtisadi məkanından Azərbaycana miras qalmış “ölü” iqtisadiyyatı dirçəltmək hazırda Azərbaycan dövlətinin ən ümdə məsələlərindəndir. Bu qısa vaxt intervalında həll oluna bilən məsələ olmayıb, çox çətin və uzun sürən bir prosesdir. Müasir şəraitdə – beynəlmiləlləşmiş iqtisadiyyatın bütün sahələrində “kök saldığı” bir vaxtda xarici iqtisadi əlaqələrsiz mövcud olmaq qeyri-mümkündür. Bildiyimiz kimi iqtisadi əməkdaşlığın müxtəlif formaları vardır. Bu əlaqələrin qurulması təməli kimi sərgi və yarmarkaların rolu çox böyükdür. Azərbaycan Respublikasında da 1990-cı ildən başlayaraq keçirilən Beynəlxalq və regional xarakterli sərgi və yarmarkalar iqtisadiyyatın dirçəlməsinə, müasirləşməsinə, investitsiyaların cəlb olunmasına güclü tə’sir göstərmişdir. Bu sərgi və yarmarkalara aşağıdakıları göstərə bilərik.1990-cı ilin oktyabr ayında Bakıda keçirilmiş I Beynəlxalq Biznes konqresi respublikamızın xarici ölkələrlə qarşılıql ...
 • Müasir dövrdə beynəlхalq turizm хidmətləri,
  Müasir dövrdə beynəlхalq turizm хidmətləri, onların mahiyyəti və məzmunu. Mündəricat Giriş1.Beynəlхalq turizm əməliyyatları və turist хidmətlərinin növləri………..2.Turist хidmətlərinin göstərilməsi üzrə sazişlərin əsas şərtləri………………3.Beynəlхalq turizmin təşkilati formaları və beynəlхalq turist bazarlarının öyrənilməsi…………………………………………………
 • TİCARƏT -VASİTƏÇİLİK HƏLQƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KOMMERSİYA ƏMƏLİYYATLARININ XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  MÖVZU:tİcarət -vasİtəçİlİk HƏLQƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLƏN bEYNƏLXALQ KOMMERSİYA ƏMƏLİYYATLARININ XARAKTERİK XÜSUSİYYƏTLƏRİMÜNDƏRİCAT:Giriş.................................................................. ..................21.Beynəlxalq ticarət -vasitəçilik əməliyyatlarının mahiyyəti və növləri......................................................3 2.Beynəlxalq vasitəçiliyin təşkilati-hüquqi formaları və fəaliyyət xüsusiyyətləri................................................16 3.Azərbaycanda ticarət-vasitəcilik həlqələri tərəfindən həyata keçirilən kommersiya əməliyyatları ........................................................................ ..................23 Nəticə................................................................ ................29Ədəbiyyat siyahısı............................................................31GİRİŞ Bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər bir müəssisənin, firmanın əsəs məqsədi mənfəət əldə etməkdir.Mənfəət əldə etmək üçün əsas şər ...
 • Місце Великобританії у світовій економіці
  2 План 1. Великобританія як субєкт міжнародного середовища бізнесу.1.1. Рейтингові позиції у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо)1.2 Національний економічний потенціал1.2.1 Наявність сприятливих природних ресурсів (корисних копалин; ґрунтово-кліматичних умов)1.2.2 Кількість та рівень кваліфікації трудових ресурсів1.2.3 Рівень розвитку виробничої інфраструктури (транспорт; звязок та ін.)1.2.4 Обсяги виробничих потужностей1.2.5 Рівень розвитку науки і техніки2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньої торгівлі у динаміці за 2004 - 2006 рр.2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля)2.2 Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі»; індекс чистої торгівлі)2.3 Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура...
 • Місце і роль США у світовому господарстві
  Місце і роль США у світовому господарстві. ПЛАНВступ 3 Розділ 1. Становлення США як світового економічного лідера 4 1.1 Перша світова війна та США. Участь США у післявоєнному світовому економічному устрої 4 1.2 Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. та «Новий курс» Ф.Д. Рузвельта 7 1.3 Економічна політика США в роки другої світової війни та післявоєнна економічна політика США 13 Розділ 2. Характеристика економіки США на сучасному етапі 17 2.1. Характерні риси економічного розвитку США 17 2.2. Світогосподарське положення США 20 2.3. Особливості зовнішньої економічної політики США 23 Розділ 3 Стан та перспективи економічного співробітництва США та України 28 3.1 Проблеми та перспективи економічної співпраці Україні і США 28 3.2 Проблема захисту прав на інтелектуальну власність та її вплив на українсько-американські торговельні відносини 32 ...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

GREEN VOYAGES

Скидка 50%

Море волнуется без вас! Горящие туры от 95 000 тенге.

Бесплатные кружки для детей как лучший образовательный подарок...

Рабочие специальности – новые горизонты и перспективы