Найдено 176 документов
 • Развитие Западной Европы и формирование мирового хозяйства
  15 СодержаниеВведение1. Развитие Западной Европы и образование мирового рынка1.1 Зарождение товарно-денежных отношений1.2 Утверждение капиталистического способа производства1.3 Промышленная революция2. Формирование мирового хозяйства и этапы его развития2.1 Колониальная экспансия и вывоз капитала2.2 Международный обмен и экономический рост2.3 Периодизация мирового хозяйстваЗаключениеСписок использованной литературы ВведениеМировое хозяйство представляет собой определенную систему. Основой возникновения и существования системы выступает ее целостность, которая предполагает экономическое взаимодействие всех составных частей системы на достаточно устойчивом уровне.Образованию мирового хозяйства предшествовало длительное развитие производительных сил, которое вело к разделению труда и созданию экономических связей. Совершенствование производительных сил происходило в определенных социальных формах их организации. Производительные силы и социальная...
 • Размещение природных ресурсов по регионам мира
  2ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮМОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯКафедра экономики и предпринимательстваМИРОВАЯ ЭКОНОМИКАКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТАТЕМА: РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО РЕГИОНАМ МИРАСТУДЕНТКИ 2-ГО КУРСА Ф-ТА ЭП СФОСПЕЦИАЛЬНОСТЬ 080503АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕИвановой Ольги Юрьевны Содержание ВведениеГлава 1. Ресурсный потенциалГлава 2. Основные экономические средства и показатели страныГлава 3. Свойства экономических ресурсовГлава 4. Проблемы мировых ресурсов и пути решенияГлава 5. Запасы мирового хозяйстваГлава 6. Природный газ в России, как один из основных природных ресурсовЗаключениеСписок используемой литературы Введение Каждый крупный регион, субъект, страна представляющий собой территорию с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экономической точки зрения. Важность...
 • Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів
  Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Контрольна робота з дисципліни: "Міжнародний фінансово-інвестиційний менеджмент" Київ - 2009 1. Визначення інвестиційних ризиків Поняття ризику в господарській діяльності існувало здавна й було повязане з невизначеністю в майбутньому внаслідок певних дій або рішень. Загалом, уся життєдіяльність людини схильна до сукупності випадковостей, а отже, і ризиків. Інвестування не можна розглядати без урахування ризику, тобто вірогідності відхилення величини фактичного інвестиційного доходу від очікуваного. Однак потрібно розуміти, що ризик - це не тільки втрати, а й додатковий прибуток, тобто разом з можливістю понести втрати існує альтернатива отримання додаткових доходів (прибутків), тобто ризикованість будь-якого підприємства є альтернативою його дохідності. Ризик інвестування коштів у цінні папери - це...
 • Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення
  10 Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усуненняЗ погляду міжнародної торгівлі, ризик -- небезпека втрат з вини іншої сторони або через зміну політичної, економічної чи іншої ситуації в країні партнера. Можливих втрат у зовнішньоекономічній діяльності може зазнати будь-хто з її учасників -- експортер, імпортер або обслуговуючий банк. Тому дуже важливо знати всі типи ризиків, які виникають у процесі міжнародного товарообміну, а також заходи, що дають змогу ці ризики мінімізувати або усувати зовсім. У зовнішньоекономічній діяльності розрізняють чотири основні групи ризиків: · ризик країни; · банківський; · валютний; · ризик контрагента. Ризик країни перебуває за межами банківської системи або конкретного ділового партнера. З позицій міжнародної торгівлі до цього ризику належать політичні та економічні події в конкретній країні, які можуть призвести до втрат під час зовнішньоторговельних операцій. Такі події перебувають, до певної межі, під...
 • Розвинуті країни та їх роль у глобалізації
  13 Міністерство освіти та науки України Кафедра фінансів Контрольна робота з дисципліни: Глобалізація і безпека розвитку на тему: Розвинуті країни та їх роль у глобалізаціїПеревірив: Виконала:Черкаси 2007 р.Передові сучасні політичні діячі і вчені-дослідники закликають людство свідомо прийняти виклики і загрози глобалі-зації розвитку як неминучість і як нову можливість розвитку та про-гресу і активно використовувати ці нові можливості. Єдино можли-вою відповіддю людства на виклики і загрози глобалізації є світова солідарність, єднання світу, глобальна інтеграція, глобальна справе-дливість і глобальна демократія. Приймаючи виклик глобалізації, людство повинно знайти в собі сили, щоб піднятись до рівня справедливої глобалізації для всіх народів і для всіх громадян світу. Переможців у глобалізації не повинно бути і обєктивно бути не може. Глобалізація -- це спільна доля людства. Якщо деякі країни -- світові лідери зроблять...
 • Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
  3 ПланРозвиток регіональної та соціальної політики ЄС 2Європейський соціальний фонд: мета створення та діяльність 5Список використаної літератури 14Розвиток регіональної та соціальної політики ЄСМожна знайти кілька варіантів періодизації регіональної політики ЄС, залежно від аспектів, які визначаються пріоритетними в тій чи іншій роботі (пріоритетність галузей, вступ кожної нової країни-члена ЄС тощо). Тут подається періодизація, що базується на формуванні самої політики ЄС, і кожен новий етап -- це поштовх, що дає новий виток у визначення нових ідей і нових принципів регіональної політики. Як на мене, саме це є визначальним у даній роботі.Ще у Римському договорі 1957 року у преамбулі згадувалося про "необхідність зменшення суттєвих відмінностей у соціально-економічному житті різних регіонів держав ЄС". І хоча дану фразу не можна вважати початком формування регіональної політики, все ж варто наголосити на тому, що вже тоді згадували про регіони як про важливий...
 • Роль банків у міжнародних розрахунках
  ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯз дисципліни «Міжнародні фінанси»на тему: «Роль банків у міжнародних розрахунках»Харків, 2007ЗМІСТВступРозділ 1. Особливості міжнародної банківської справи1.1 Міжнародні підрозділи банків1.2 Міжнародні кредитні послуги банків1.3 Міжнародні не кредитні банківські послуги Розділ 2. Роль та місце банківської системи України на міжнародному ринку банківських послуг2.1 Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки2.2 Місце банківської системи України у світіВисновокПерелік літературиВСТУППроцеси інтернаціоналізації та глобалізації економіки, що ведуть до формування світового господарства, потреби диверсифікації та підвищення прибутковості банківських операцій - усе це сприяє розширенню міжнародної банківської діяльності, що долає географічні та часові межі, набуває величезних порівняно з національними масштабів.Банківська справа, зокрема міжнародна, охоплює надання різноманітних фінансових послуг...
 • Роль Китая в международных экономических отношениях
  - 32 - тема 14 Роль Китая в международных экономических отношениях план работы: введение стр. 3 I. Место Китая во всемирном хозяйстве Неожиданные перемены мировой экономики стр. 3 Общая характеристика внешней торговли стр. 4 Сельскохозяйственная промышленность стр. 6 Импорт капитала стр. 7 Прогнозы изменений в мировом хозяйстве стр. 9 II. Развитие экономических отношений с Россией стр. 10 III. Совместные предприятия и...
 • Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності
  Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Контрольна робота з курсу « Інвестиційне кредитування » Варіант 1 Виконала:студентка V курсугрупи ЗМФЗ - 41 Дідаш Марина Анатоліївна зал. кн. № 501 Перевірила:викладач курсу «Інвестиційне кредитування» Зачосова Наталія Володимирівна 200 8 -200 9 План 1. Роль фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльності.2. Практична частина (5 задач).3. Список використаної літератури.1. Роль фінансово-кредитних організацій у фінансуванні інвестиційної діяльностіСвітовий Банк і МВФ розглядають як партнерів по діяльності, спрямований на сприяння економічному процвітанню країн світу. У перші роки своєї діяльності Світовий Банк переважно надавав допомогу країнам, що розвиваються, в реалізації конкретних проектів розвитку, наприклад, проектів монтажу ліній...
 • Роль России в мировом хозяйстве: факторы и тенденции
  33 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тихоокеанский государственный университет Кафедра «Экономики и менеджмента» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Дисциплина «Мировая экономика» Тема: «Роль России в мировом хозяйстве: факторы и тенденции» Выполнила студентка 3 курса гр. ФКв - 81 № зачетной книжки …………. Фамилия: ………… Имя: ..............…….. Отчество: …………….. Проверила: Мотовиц Т.Г. Хабаровск 2009 г. Содержание Введение. 1. Структура Российской экономики и интеграция России в мировое хозяйство. 2. Роль России в мировом хозяйстве: факторы и тенденции. 3. Анализ конкурентоспособности России. 4. Внешнеэкономические отношения России на данном этапе развития экономики: торговля и инвестиции. 5. Будущее российской экономики: экспорт сырья, диверсификация или высокие технологии? Заключение. Список использованной...

ТОП-6 бесценных базовых навыков, что заставят вас отдать ребенка...

Защита диплома – что нужно знать каждому студенту