Найдено 4270 документов
 • Cik- cik xanım
  Cik- cik xanımBiri var idi, biri yox idi, bir serçə var idi. Adı Cik-Cik xanım idi. Bir gün Cik-Cik xanım bu qaratikan kolundan, o birinə qonub cik-cik eləyirdi.   Birdən Cik-Cik xanımın ayağına tikan batdı, nə qədər əlləşdi, çıxara bilmədi. Gözlərinin yaşını töküb ağlamağa başladı.   Qarı nənə onu görüb soruşdu:   -Ay Cik-Cik xanım, nazlı xanım, məzəli xanım, niyə ağlayırsan?   Cik-Cik xanım ağlaya-ağlaya qarı nənəyə cavab verdi:   -Ay qarı nənə, ayağıma tikan batıb, qanayıb, gəl çıxart!   Qarı nənə Cik-Cik xanımın ayağından tikanı çıxarıb təndirə atdı.   Cik-Cik xanımın kefi duruldu. Bir o yana, bir bu yana uçub dedi:   -Qarı nənə, mənim tikanımı qaytar!   Qarı nənə dedi:   -Haradan alım, atdım təndirə, yandı.   Cik-Cik xanım dedi:   -Mənə nə borc, tikanımı ver! Verməsən, çörəyini götürüb qaçaram.   Qarı nənə güldü.   Cik-Cik xanım o yana uçdu, bu yana uçdu, Qarı nənənin çörəyini götürüb qaçdı.   Cik-Cik xanım göy ilə uçurdu, gördü yerdə bir çoban qoyun sağır. Yerə qondu, çob ...
 • Məşqçi-müəllimlər, uşaqların potensial imkanlarından düzgün istifadə edək
  Məşqçi-müəllimlər, uşaqların potensial imkanlarından düzgün istifadə edək! Ümummilli liderimiz möhtərəm Heydər Əliyev Azərbayjana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə id-manımız çox böyük vüs`ət almış, inkişaf etmişdir. Azərbayjanda idmanın inkişafı üçün mad-di-texniki baza yaradılmışdır. Möhtərəm H.Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində Azərbayjan id-manı öz sözünü dünya miqyaslı yarışlarda deməklə xalqımızın fiziki və mə`nəvi jəhətdən sağ-lam və bajarıqlı olduğunu sübut etmişdir. Hörmətli İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsinə prezident seçilməsindən sonra Azərbay-jan idmanı daha yüksək zirvələri fəth etmişdir. Olimpiadalarda, dünya miqyaslı çempionat-larda qazanılan uğurlar hər bir azərbayjanlının uğurudur. İdmanın inkişafı üçün Muxtar Respublikamızda da çox böyük işlər görülmüşdür. Xəyalımı-za gətirə bilmədiyimiz idman kompleksləri tikilib istifadəyə verilmişdir. Minlərlə uşaq və gənj-lərin bu idman komplekslərində idmanla məşğul olmaları üçün şərait yaradılmışdır. İdmanın daha mütəşəkkil və effektli ...
 • ALİ MƏKTƏBDƏ TƏLİM PROSESİNƏ NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ“ALİ MƏKTƏBDƏ TƏLİM PROSESİNƏ NƏZARƏT VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ”MÖVSUZUNDAÇ I X I Ş IP L A N:Pedaqoji nəzarət prosesinin mahiyyəti, funksiyaları, formaları, prinsipləri.Qiymətləndirmə və qiymət.10-ballıq şkala ilə qiymətləndirmə, üstün cəhətləri, tətbiqi Pedaqoji nəzarət tədris prosesinin çox mühüm hissəsi olmaq etibarilə, əldə olunan nəticənin məqsədlə tutuşdurulmasıdır. Nəzarət, yoxlama, uçot, qiymət sıx bağlı anlayışlardır. Nəzarət əldə olunan nəticənin aşkara çıxarılmasıdır, yoxlama isə nəzarətin vasitəsidir.Məlumdur ki, nəzarət təlimi stimullaşdırır və tələbələrin davranışına təsir göstərir.Təcrübə göstərdi ki, təlim prosesindən nəzarəti hissə-hissə və ya tamamilə ixtisar etmək təlimin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Hal-hazırda tətbiq edilən intensiv təlim metodları pedaqoji nəzarətin keyfiyyət və effektivliyinin artırılması, onun yeni formalarının yaradılması sahəsində yeni axtarışlara gətirib çıxarır.Nəzarət sahəsində beş qarşılıqlı əlaqədə ...
 • Білім мазмұны реферат
  Білім мазмұныЖоспары1. Білім мазмұны түсінігі жəне оның мəні 2. Білім мазмұнын қалыптастыруға байланысты негізгі теориялар3. Мемлекеттік білім стандарты4. Оқу жоспарлары, бағдарламалары жəне оқу құралдары1. Білім мазмұны түсінігі жəне оның мəні Табысты оқу қамтамасыздығы үшін неге оқыту қажет, білім мазмұны қандай болуы керектігін анықтап алу міндетті шарт. Білім мазмұны түсінігі бойынша біркелкі пайымдама жоқ.Білімдендіру қызметін іске асыруға бағытталған дəстүрлі педагогикада білім мазмұны оқушылар игеруі тиіс педагогикалық икем мен сəйкестікке келтірілген ғылыми ақпарат жəне оған байланысты тəжірибелік ептіліктер мен дағдылар жүйесі ретінде қабылданған Білім мазмұнының мəнін ашуда бұл бағыт білімдік бағдарлы (знаниево-ориентированное) оқу атамасын алған. Мұндай оқу жүйесінде адамзаттың тарихи дамуы барысында жинақталған білімдер ғана əлеуметтік құндылық ретінде танылады.Бұл көзқарастан демократиялық қоғамның басты міндеті- шығармашыл, дербес ой жүргізе алатын адам қалыптастыру – жалаң біл ...
 • Оқушылардың әлеуметтік және туристік таңдауы реферат
  ӘОЖ 371.315.1:796.51(574)Б 88ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТУРИСТІК ТАҢДАУЫҚ.Ә. Бүркітбаев, Б.Ә.БірімқұловаТараз мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы Кіші ғылым Академиясы, Жамбыл облыстық “Дарын” мектеп-интернаты, Тараз қ.Тақырыпқа байланысты ой тарқатпастан бұрын «туризм дегеніміз не?» деген сұраққа жауап берейік. «Туризм» термині С.И.Ожеговтың: «Словарь русского языка» еңбегінде: «Вид путешествии, совершаемых для отдыха и с образовательными целями, вид спорта» деп көрсетілген. 10-шы сыныпқа арналған «Дүние жүзінің әлеуметтік және экономикалық географиясы» оқулығы бойынша туризмнің негізгі атқаратын 4 мақсаты аталады, олар:1.Сауықтыру (рекреациялық);2.Танымдық (экскурсиялық, топтық серуен);3.Іскерлік;4.Ғылыми (зерттеу жұмыстары).Топтық серуендер: а) мәдени-тарихи объекті б)табиғи объекті.Табиғи объектілерге:-таулы аудандар (Ақсу-Жабағылы, Марқакөл).-өзен-көл маңы (Алакөл , Қорғалжың).-орман (Наурызым).-құмды дала (Үстірт, Мойынқұм).-жартастар (Таңбалытас,Қар ...
 • ХІХ ғасырдағы ағартушы ойшылдардың халықтық тәрбие туралы ой-пікірлері реферат
  Ш.Уәлихановтың қазақ халқының салт-дәстүрлерi туралы ой-пiкiрлерi (1835-1865).1. Шоқанның алғашқы хат тануы.2. Ш.Уәлихановтың орыс достары.3. Шоқанның Батыс-Шығыс халық әдебиетін зерттеуі.1.Шоқанның өскен ортасы. Әжесi Айғанымның, әкесi Шыңғыстың маңына аңшы, әңгiмешi, ертекшi, әншi, күйшi, ақын, құсбегi т.б. өнер адамдарының үйiр болуы. Олардың Шоқанның жастайынан қазақ өнерiмен сусындауына ықпал етуi, Ауыл молдасынан оқып хат тануы.2. Ел билеу тiзгiнiн берiк қолда ұстау мақсатында Шыңғыстың 11 жасар Шоқанды Омбыдағы Кадет корпусiне әскери оқуға беруi. Шоқанның орыс тiлiн тез меңгеруi.3.Шоқанның Омбыдағы Кадет корпусiнде оқу кезiнде озық ойлы орыс интелигентерiнен бiлiм алуы. Оның ұстаздары И.Вас.Ждан, Пушкин, Николай Федорович Костымцский, Александр Андреевич Сотников, Василий петрович Лобадовсий т.б. болуы: Орыс география қоғамының негiзiн салушы П.П.Семенов – Тяньшанский, географ ғалым Н.Г.Потанин, саяси жер ауып келген орыс зиялылары: Ф.М.Достаевский, С.Ф.Дуров, А.Н. Майковтармен достық қатын ...
 • Патриоттық әндердің жинағы реферат
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНРЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПатриоттық әндердің жинағыАЛМАТЫ – 2007Авторы–составители: сотрудники РУМЦДО Сборник патриотических песен(сборник песен)2007 год, 30 страниц В данном сборнике напечатаны тексты патриотических песен казахских, русских поэтов и композиторов. Многие были исполнены на первом Республиканском фестивале-конкурсе патриотической песни, который проводил РУМЦДО 24-27сентября 2007 года в г. Алматы. Предлагаемый сборник адресован методистам, педагогам дополнительного образования, педагогам – организаторам, учителям.Рецензент: Баталова Г.Н., зам директора РУМЦДОРекомендовано к печати Методическим советом Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Содержание1. Ән ұран 42. Елім менің 63. Жерім менің 74 ...
 • Трбие дістері реферат
  Тəрбие əдістеріЖоспары1. Тəрбие əдістері мен тəсілдері жөнінде түсінік2. Сана қалыптастыру əдістері3. Іс-əрекет ұйымдастыру əдістері4. Ынталандыру əдістері5. Педагогикалық қолдау, оның мəні жəне ұйымдастыру жолдары6. Тәрбие әдістерін таңдау1. Тəрбие əдістері мен тəсілдері жөнінде түсінік.Тəрбие əдістері –бұл тəрбие көздеген мақсатқа жетудің жолдары, тəсілдері. Мектеп тəжірибесіне орай əдістердің жəне бір анықтамасы – қажетті сапаларды қалыптастыру мақсатымен тəрбиеленушілердің санасына, еркіне, сезіміне жəне қылық-əрекетіне ықпал жасау тəсілдері.Əдістер түрі сан-алуан да шексіз көп. Ал оның нақты көрінуі өз шəкірттерінің білімдік күш-қуаты мен жалпы мүмкіндіктерін жете танып, оларды өтілетін материал сипатына байланыстырып жəне басқа да көп оқу жағдаяттарын зерделі саралай білген педагог əрекетіне тəуелді. Қай тұлға, қанша тұлға араласса, əдіс формасы да сондай əрі сонша – бұл заңдылық. Əлбетте, əдістердің бəрі бірдей тиімді деп айту қиын. Ол үшін сол əдістің түзілу, қолдану жағдайларын бі ...
 • Қазақтың халық педагогикасының даму кезеңдері реферат
  Қазақтың халық педагогикасының даму кезеңдеріМазмұны:1. Алғашқы қауымдық құрылыс кезiндегi тәрбие.2. Сақтар мен ғұндар империяларының мәдени-жауынгерлiк тәрбие дәстүрлерi.3. Ұлы Түркi қағанаты және оның тәлiмдiлiк-танымдық мұрагерлерi (VI-IХ ғ. ғ.).4. Араб-шығыс мәдениетiнiң қазақ даласына тарауы, Орта ғасыр оқымыстыларының тәлiмгерлiк ой-пiкiрлерi (X-XV ғ.ғ.).5. Қазақ хандығы тұсындағы ұлттық тәлiм-тәрбие (Жыраулар поэзиясындағы тәлiмдiк ойлар).6. Ресей отаршылдығына қарсы қазақ даласындағы ұлт-азаттық қозғалыстар және ағартушылық-демократиялық идеялардың өркен жаюы7. Кеңестiк дәуiрдегi қазақ педагогикасының ғылым ретiнде дамып қалыптасуы8. Ресей империясының құрамына кірген Қазақстанның білім жүйесі.9. Халық педагогикасы жөніндегі ғылыми-зерттеулер.Қазақ халқының ұрпақ тәрбиелеу жөнiндегi сонау көне ғасырлардан келе жатқан тәжiрибесiн, қазақ хандығы құрылған кезеңнен (ХIҮ-ХҮғ.ғ.) бастап қарастыру, тарихи-әлеуметтiк тұрғыдан алып қарағанда дұрыс емес. Өйткенi кешегi өткен тарих беттерi ...
 • Отбасы - ұлттың тірегі - 2 реферат
  МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМТөменгі сынып оқушыларына арналған әдеби-музыкалық кеш. Дайындық кезеңі: Балаларға алдын-ала отбасы мүшелеріне арнап өлең шумақтарын, ән жаттап келуге тапсырма беріледі. Безендірілуі: кітап көрмесі жасалып, отбасы мүшелері туралы нақыл сөздер, гүл, шар, суреттер т.б. ілінген. (Ақырын ғана «Балбырауын» күйі ойналады, ортаға жүргізуші шығады). Жүргізуші: Сәлем, ата – алтын күн Сәлем, қарты халқымның! Бақытты болғын балалар, Ашық болсын күніңіз!Жайнай берсін жүзіңіз! – дей келіп,«Мен және менің отбасым » деп аталатын мерекемізді бастаймыз. Бүгінгі мейрамымызды біз өзіміздің ата-әжелеріміз, ана мен әкелерімізге арнаймыз. (Сырттан иттің үрген дауысы шығады). Міне менің көмекшім де келіп қалыпты ғой! Кір, кір қуаныштымыз.Күшік: Мен күшікпін, ақ күшік! Қырағы да, сақ күшік. Түні бойы жатпаймын, Қоралы малды сақтаймын. Әжем мені мақтайды, Тамағымнан қақпайды. Ақылды итке санайды, Аппақ жүнімді тарайды. Мен де оған еркелеп, Ә ...

Дети-изгои в школе: как распознать проблему заранее

Заучивание наизусть – вредная зубрежка или реальная тренировка...