Найдено 4660 документов
 • Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının təmin edilməsi
  Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının təmin edilməsiHər bir dövlətin imicini onun insan hüquqlarına münasibəti, həmin dövlətdə insan hüquqlarının vəziyyəti müəyyən edir.Demokratiya və insan hüquqları bir-birilə qırılmaz sürətdə bağlıdır və biri digərini şərtləndirir.Yalnız cəmiyyətdə mövcud olan demokratik iqlim insan hüquqlarının qorunmasına real təminat verir.Digər tərəfdən isə əsas insan hüquq və azdlıqlarının qanunvericilikdə və real həyatda təmim edilməsi cəmiyyətdə demokratiyanın təşəkkülü və geniş inkişafı üçün həlledici amil rolunu oyanayır.Hüquqi, demokratik və vətəndaş cəmiyyətli dövlət quruculuğunda inamlı və qətiyyətli addımlarını atan müstəqil Azərbaycan Respublikası 18 oktyabr 1991-ci ildə qəbul etdiyi “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında haqqında Konstitusiya Aktı” dan irəli gələn müddəalar 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk milli Konstitusiyamızın da başlıca qayəsini təşkil etdi.Konstitusiyada insanların əsas hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi əhəmiyyətli yer tutur ...
 • Hakimlərin hüquqi statusu
  Hakimlərin hüquqi statusuİstifadə olunmuş ədəbiyyatlar:1. Ziyafət Əsgərov – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları2. Bəxtiyar Atakishiyev - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları3. Eldar Həsənov – Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsaslarıHakimlər məhkəmə orqanlarında baxılan iş haqqında hökm və ya qərar çıxaran vəzifəli şəxslərdir. Hər bir dövlətin Konstitusiyasının daha çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri məhkəmə hakimiyyətini həyata keçirən şəxslərin - hakimlərin statusu ilə bağlıdır. «Məhkəmələr və hakimlər haqqında» qanunun 92-ci maddəsinə görə hakimlər ədalət mühakiməsini həyata keçirmək üçün qanunla müəyyən edilmiş səlahiyyətlərə malik şəxslərdir. Hakimlərin hüquqi statusu Konstitusiyada və qanunlarda əks olunmuş bir sıra prinsiplərlə müəyyən olunur. Bu prinsiplər sırasına aşağıdakılar daxildir: - hakimlərin təyinatı, - hakimlərin dəyişilməzliyi, - hakimlərin müstəqilliyi, - hakimliklə bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul olmama ...
 • Hüquq pozuntularının səbəbləri və növləri
  Hüquq pozuntularının səbəbləri və növləriİstifadə olunmuş ədəbiyyatlar:1. Eldar Həsənov – Azərbaycanın dövlət və hüququnun əsasları2. Ənvər Seyidov – Hüququn əsasları3. İlqar Məmmədov – Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi Bəzən şəxslər hüquq normalarında ifadə olunan hüquqi göstərişlərə uyğun gəlməyən hərəkətlər edirlər. Həmin hərəkətlərlə onlar hüquq normalarının müəyyən etdiyi tələbləri pozurlar. Belə halda isə hüquqazidd davranış gözqabağındadır. Şəxslərin hüquq normalarının göstərişlərinə zidd olan və bu göstərişləri pozan hərəkətinə(hərəkət etməməsinə, hərəkətsizliyinə) hüquqa zidd davranış deyilir. Hüquqa zidd davranış hüquqauyğun davranışın antipodudur. O, şəxslərin hüquq və azadlıqlarını, qanuni mənafelərini pozur, cəmiyyətə maddi və mənəvi ziyan vurur. Hüquqazidd davranış cəmiyyətin, dövlətin və ayrı-ayrı şəxslərin mənafelərinə cavab vermir və onlara zərər vurur. Bu cür davranış cəmiyyət üçün ziyanlı nəticələrə səbəb olur. Hüquqi davranış öz ictimai nəticələrinə görə hüquqa ziddir. Hü ...
 • Mülki hüququn predmeti və prinsipi
  Mülki hüququn predmeti və prinsipiHüquq elmində və təcrübədə maddi və prosessual hüquq normaları fərqləndirilir. Maddi hüquq normaları ictimai münasibətlərin məzmunu ilə əlaqədar məsələləri nizama salır və onların iştirakçılarının subyektiv hüquq və vəzifələrinin həddini müəyyən edir.Mülki proses üzrə tanınmış alim D. M. Çeçot mülki prosessual hüquqa belə tərif verir: “ Mülki prosessual hüquq hüququn müstəqil sahəsi olaraq ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi sahəsində ictimai münasibətləri nizama salır.Prosessual hüquq normaları isə səlahiyyətli dövlət orqanlarının maddi hüquq normalarının və ictimai münasibətlərin subyektlərinin hüquq və qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsi və mühafizəsi ilə əlaqədar olan fəaliyyət qaydasını tənzim edir.Maddi hüquq normaları hüquq “nəyi ” tənzimləyir sualına cavab verirsə, prosessual hüquq normaları “ necə ” tənzimləyir sualına cavab verir. Prosessual hüquq normalarının bir növü də prosedura normalarıdır.Ümumi hüquq nəzəriyyəsindən məlumdur ki, hüququn sahə ...
 • TƏLƏBƏ, YOXSA VƏTƏNDAŞ
  TƏLƏBƏ, YOXSA VƏTƏNDAŞ ? YAXUDHƏR GÜNÜNÜZÜN KONSTİTUSİYASI12 noyabr 1995-ci ildə vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının tə¸min edilməsini özünün ali məqsədi olduğunu car çəkmiş və de-mokratik cəmiyyət quruculuğu yolunu bəyan etmiş çağdaş Azər-baycan Konstitusiyası qəbul olunub.Ancaq heç bir qanun özlüyündə cəmiyyətə demokratiya bəxş edə bilməz, bu, gərəkli şərtlərdən yalnız biridir. Demo-kratiya sadəcə bir mexanizm yox, ilk növbədə mədəniyyətdir. Onun yetişməsi üçün insan hüquqları haqqında biliklər və bu hüquqların qorunması təcrübəsi də gərəkdir. Elə bu kitabın da məqsədi, birincisi, oxucuya onun istər Konstitusiyada, istərsə də Azərbaycanın da imzaladığı beynəlxalq sazişlərdə əksini tapmış hüquqları haqqında bilik vermək, ikincisi isə, bu hüquqların qorunması mexanizmlərindən və hüquqları pozulan vətəndaşın nə etməli olduğundan danışmaqdır.İnsan hüquq və azadlıqları nədir, insan cəmiyyəti bu ka-teqoriyaların çağdaş dərkinə necə gəlib çatıb? İnsan hüquqla-rı uğrunda mübarizənin tarixi necədir? Bunlarl ...
 • Ekologiyanın hüquqi əsasları
  REFERATMövzu : “Ekologiyanın hüquqi əsasları”Ekologiyanın hüquqi əsaslarıPlan :Ekologiya hüquqlarının əsasları.Ekologiya hüququnun anlayışı, mənbələri və prinsipləri. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu......................................................3Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində vətəndaşların hüquqları və vəzifələri........................................................... .............................................7Ətraf mühitin istehsalat və məişət tullantılarından və zərərli fiziki təsirlərdən mühafizəsi (hüquqi baxımdan).............................................8Ətraf mühitin mühafizəsinin ekoloji-hüquqi mexanizmləri................8Ekoloji cinayətlər............................................................ ...........................10Ekoloji hüquqpozmalara görə inzibati məsuliyyət..............................13 İstifadə edilmiş ədəbiyyatlar.......................................................... ..........151. Ekologiya ...
 • Hüquqi şəxslər, yaradılması qaydaları
  Hüquqi şəxslər, yaradılması qaydalarıİstifadə olunmuş ədəbiyyatlar:1. Zakir Nağıyev – Hüququn əsasları üzrə mühazirə mətnləri2. Sabir Allahverdiyev – Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları3. İlqar Məmmədov – Dövlət və hüquq nəzəriyyəsiHüquqda şәxslәr dedikdә müәyyәn hüquq vә vәzifәlәrә sahib olan varlıqlar başa düşülür ki, bunlar da ayrı-ayrı insanlar olduğu kimi onların birliklәri dә ola bilәr. Bu baxımdan müasir hüquq sistemlәri insanlar vә ya onların әmlak birliklәrindәn ibarәt qurumlara da hüquq vә vәzifәlәr әldә etmәk sәlahiyyәti vermişdir ki, bunlar da hüquqi şәxslәr (yәni fiziki şәxslәr kimi tәbiәt tәrәfindәn deyil, mövcud hüquq sistemi tәrәfindәn yaradılan) adlandırılmışdır. Bir sözlә, hüquqi şәxslәr - müәyyәn bir mәqsәdin reallaşdırılması mәqsәdilә müstәqil bir varlıq halında tәşkilatlanmış, hüquq vә vәzifәlәrә sahib olma sәlahiyyәti mövcud hüquq sistemi tәrәfindәn tәsbit edilmiş, vәtәndaşların vә ya onların әmlak birliyidir.Hüquqi şәxslәrin yaradılması mülki hüquqd ...
 • DÖVLƏTİN FORMALARI
  DÖVLƏTİN FORMALARIDövlət - siyasi quruluş olub, müəyyən sərhədlər daxilində yaşayan xalqın xüsusi sistemlə idarə olunmasını təsvir edir. Dövlət çox vaxt cəmiyyətlə səciyyələndirilirlər. Yer kürəsi Antraktidanı çıxmaq şərtilə iki yüzə yaxın dövlət arasında bölünmüşdür.Dövlət siyasi birlik olmaq etibarı ilə müəyyən struktura malik olan, siyasi hakimiyyətin müəyyən təşkili ilə səciyyələnən və müəyyən ərazidə sosial proseslərin tənzimlənməsini təmin edən xususi təsisatdır. Dövlət xüsusi siyasi təsisat olmaqla cəmiyyətin siyasi sisteminin özəyini təşkil edir.Dövlətin forması və fəaliyyəti ilə dövlət nəzəriyyəsi elmi məşğul olur. Nə elmdə, nə də beynəlxalq hüquqda dövlətin qəbul edilmiş ümumi təyinatı var.Dövlətin vəzifəsiSiyasi sistemin başlıca ünsürü dövlətdir. "Dövlət" anlayışı siyasi ədəbiyyatda müəyyən ərazidə yaşayan, ali hakimiyyət orqanlarında təmsil olunan insanların birliyi kimi başa düşülür. O, siyasi sistemin bütün əlamətlərini və funksiyalarını özündə birləşdirir. Dövlət cəmiyyətdə siyasi sistemi ...
 • Ayrıseçkiliyə yol verməmək prinsipinin hüquqi anlamda məzmunu
  Ayrıseçkiliyə yol verməmək prinsipinin hüquqi anlamda məzmunu. Beynəlxalq iqtisadi hüququn ümümtanınmış müvafiq prinsipləri şübhəsiz beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə də şamil edilə bilər. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə beynəlxalq ümumi hüququn əsas prinsipləri ilə yanaşı müəyyən ticarət və siyasi rejimlərdən istifadəni nəzərədə tutan xüsusi prinsiplər(prinsipstandartlar) tətbiq edilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq iqtisadi hüququn xüsusi prinsipləri konvensiya xarakteri daşıyır. Belə ki, bu prinsiplərin təsir qüvvəsi heç bir halda onların müvafiq beynəlxalq münasibətlərə daxil edilməsindən asılı olmur. Ölkələrin beynəlxalq hüquqa istinadən beynləxalq inteqrasiyaya qoşulması ilk növbədə dövlətin özünü tənzimləməsi onun suverenliyini tanıtmasıdır.Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi iqtisadi münasibətlərin mühüm hissəsini təşkil edən, proseslərin dünyanın ümumi iqtisadi inkişafı fonunda institutsional struktur baxımından daha sürətlə mürəkkəbləşməsidir. Bu həm də ...
 • MUXTARİYYƏT ANLAYIŞI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİMÜVZU : Muxtariyyət anlayışı və xüsusiyyətləriMUXTARİYYƏT ANLAYIŞI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİAzərbaycan Respublikası özünün ərazi qurluşuna görə unitar dövlətdir.Məlum olduğu kimi,unitar dövlət mərkəzdən asılı olan,müstəqilliyə malik olmayan ərazi vahidlərindən təşkil olunur.Ərazi vahidləri ancaq mərkəz tərəfindən onların səlahiyyətlərinə ayrılmlış məhdud məsələlərin həllində müstəqildirlər və ortaya çıxan bütün problemlər ancaq mərkəzdən həll edilir.Lakin bütün bunlarla yanaşı,Azərbaycan Respublikasında onun ərazi qurluşunun özünəməxsusluğunu şərtləndirən bir ərazi qurumu-muxtar respublikadır. Muxtariyyət anlayışı xarici dövlətlərin Konstitutsiya və qanunlarında iki cür mənada işlədilir.Sözün geniş mənasında muxtariyyət dövlətin hər hansı bir hissəsinə müstəqilliyin hər hansı formasının verilməsidir.ona görə də muxtariyyəti, eyni zamanda dövlətin müvafiq hissəsinə,hətta yalnız inzibati sahə üzrə daxili müstəqillik verilməsi kimi d ...

Помощь школьникам в адаптации после каникул – не бросим детей в...

Библиотека в ВУЗе станет лучшим помощником студенту