Найдено 2809 документов
 • Torpaq yosunları
  R E F E R A TMövzu : “Torpaq yosunları ” 1. Giriş2.Yosunların torpaq həyatındakı rolu.3.Göy-yaşıl yosunlar.4.Yaşıl yosunlar və onların sinifəri.5.Diatom yosunlar6. Yosunların kənd təsərrüfatında və xalq təsərrüfatında əhəmiyyəti.7. Ədəbiyyat siyahısıGiriş Yosunlar(Alqae) Yer kürəsi üzərində 3 milyon il əvvəl meydana gəlmiş və təxmi nən milyon yarım – iki milyon il planetimizin vahid canlıları olmuşlar.Bu qədim aerob fotosintezedici orqanizmlərin sayəsində heterotroflar yaşaya bilmişlər. Yer üzə ində üzvi maddənin sintezində yosunların mühüm rolu vardır. Bu orqanizmlər günəş düşən durğun sularda torpaqda,hətta qayalar üzərində və s.geniş yayılmışdır. Bunların 125000-dən çox növləri məlumdur. Yosunlar ibtidai avtotrof bitkilər olub ,əsasən suda yaşayırlar.Lakin onlara yer kürəsinin hidrosferdən əlavə, atmosfer və litosferin bütün sahələrində təsadüf olunur. Onlar təkhüceyrəli, çoxhüceyrəli və kolonial formalı olub,müxtəlif ekoloji şəraitə uyğunlaşmışlar. Tərkibində xlorofil və ...
 • Torpaqların genezisi, təsnifatı, coğrafiyası və kənd təsərrüfatında istifadəsi
  R E F E R A TMövzu : “Torpaqların genezisi, təsnifatı, coğrafiyası və kənd təsərrüfatında istifadəsi ” PlanTorpaqəmələgətirən amillər və onların qarşılıqlı əlaqələri haqda Dokuçayev təlimiTorpaq əmələgəlmənin başlıca amili kimi yaşıl bitkilərin roluTorpaqların təkamülü və torpaq zonaları haqqında Dokuçayev təlimi və onun Vilyams, Kossoviç, Hedroyts və s. tərəfindən inkişaf etdirilməsi.Torpaqəmələgəlmə prosesinə insanın istehsalat fəaliyyətinin təsiri.Təbiətdə torpaqların müxtəlifliyi və onların elmi təsnifatlarının əhəmiyyəti.Torpaq təsnifatının əsas prinsipləri.Torpaqların genetik bölünməsinin əsas taksonomiki vahidləri.Torpaq örtüyünün coğrafi bölünməsi.Torpaqların kompleksləri və uyğunlaşmaları haqda anlayış.Təsnifat probleminin müasir vəziyyəti.Torpaqların genezisi, təsnifatı, coğrafiyası və k/t istifadəsi.Torpaqların genezisi haqqında təlim və onların təsnifatıTorpaqəmələgətirən amillər.Məlum olduğu kimi torpaqların genezisi problemi ilk dəfə H.Zərdabi, V.V.Dokuçayev tər ...
 • Pestisidlərin tətbiqinin fiziki –kimyavi əsasları və pre¬pa¬rat formaları
  Pestisidlərin tətbiqinin fiziki –kimyavi əsasları və preparat formaları.Plan1. Pestisidlərin preparat formaları2. Köməkçi maddələr3. Pestisidlərin tətbiq formaları4. Bitkilərin inteqrirləşmiş mühafizə sistemi5. Toxum və əkin materiallarının dərmanlanması Ədəbiyyat1.Г.С.Груздев – «Химическая защита растений» Москва 19872. İ.H.Cəfərov – “Fitoterapiya” Bakı 20023. Н.Н.Мельников – «Пестициды» Москва 1987Pestisidlərin tətbiqinin fiziki-kimyavi əsasları və preparativ formaları. Pestisidlərin bitki mühafizəsində tətbiqinin səmərəliyi zərərvericilərə, xəstəliklərə və alaq otlarına qarşı nəinki onların toksikliyi, eyni zamanda preparat formaları ilə bağlıdır. Preparat formasından asılı olaraq pestisidlərin tətbiq üsulu işlənib hazırlanır. Hazırda təsərrüfatlarda bitkilərin mühafizəsi üçün qeyd edilən formada preparatlar tətbiq edilir:tozlar (dustlar) tozlama üsulu iləislanan tozlar su ilə suspenziya əmələ gətirilir və çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir;dənəvərləşdirilmiş preparatlar bitkiləri ...
 • Antropogen səhralaşma
  R E F E R A TMövzu : “Antropogen səhralaşma ” Plan:GirişDünya üzrə tstatistik məlumatlarSəhralaşma nədirSəhralaşmanını tipləriAzərbaycanda şəhralaşma prosesiƏdəbiyyat siyahısıGİRİŞ XX əsr insanın təbiətə, onun sərvətlərinə qəddar münasibət bəslədiyi dövr kimi bəşəriyyətin tarixinə qara səhifə ilə həkk olunub. Kosmik fəzadakı raketlərin sayının gündən-günə çoxalması, tədqiqatlar, I və II Dünya müharibələri, fabrik, zavod, kombinatların tullantıları, radioaktiv çirklənmə, kənd təsərrüfatında işlədilən kimyəvi preparatlar atmosferi, hidrosferi və litosferi çirkləndirib, biosferin və ekosistemlərin ekoloji tarazlığını pozub, onun normal ahəngini məhvərindən çıxarıb. Bir sözlə, təbiətə və onun sərvətlərinə çox güclü zərbə endirilib, okean, dəniz, göl və çaylar zəhərli və zərərli maddələrlə çirklənib, planktonların bəziləri məhv olub.   Son üç yüz ildə dünyada 100 növdən artıq iri məməlilərin (epiornis, dront, meşə fili, mamont, adi kərgədan, yunlu kərgəda ...
 • Tropik qurşağın torpaqları
  Mövzu : “Tropik qurşağın torpaqları”Plan :I. Dünyanın torpaq örtüyüII. Yer kürəsi torpaq örtüyünün ümumi qanunauyğunluqlarıIII. Tropik qurşaqda torpaq əmələgəlmənin xüsusiyyətləriIV. Tropiklərin kserofit meşələri və savanna torpaqlarıV. Tropik quşaqların yarımsəhra və səhra torpaqlarıI.Dünyanın torpaq örtüyüTorpaq örtüyünün zonallıq qanuna həsr olunmuş fəslində qurunun torpaq örtüyünün torpaq-iqlim qurşaqlarına və torpaq –bioiqlim vilayətlərinə bölünməsi nəzərdən keçirilmişdir.Torpaq-bioiqlim vilayətləri ərazinin iqlimi, bitki örtüyü, torpaqq örtüyü və əkinçilik tipinin ümumiliyi ilə səciyyələnir. Ona görə də torpaq –bioiqlim vilayətlərinə qurunun aqrotorpaq rayonlaşdırılmasının əsas vahidi kimi baxıla bilər.Dünyanın aqrotorpaq vilayətlərinin ümumi sxemi-müxtəlif ölkələrin torpaqşunas alimlərinin və aqronomlarının birgə əməyinin nəticəsidir. Torpaqşunaslar tərəfindən dünyanın torpaq örtüyü öyrənilmiş və çox böyük xəritə materialı ümumiləşdirilmişdir. Bu məsələdə XIX əsrin sonları və XX ...
 • Torpaq canlıları
  R E F E R A TMövzu : “Torpaq canlıları ” MÜNDƏRİCATGirişTorpağın heyvanat aləmi və onların xüsusiyyətləriİbtidailər və digər canlılar.Torpaqda yaşayan heyvanlar.Istifadə olunana ədəbiyyat siyahısı1.GirişOrqanizmlərin torpağın təsirləri ümumi - geokimyəvi qanunlar baxımından qiymətləndirsək, onda V.L.Vernadskinin fikrinə görə torpağın canlı hissəsinə “canli maddə” kimi baxmaq lazımdır. Canlı aləmin müxtəlifliyi uzun müddət bitki və heyvanlar aləminə bölünmüş, bu da təbiətin flora və faunası kimi məlumdur.Bu ideya Aristoteldən başlayaraq K.Linneyin “Təbiətin sistemi”qanunu kimi davam etmişdir. Canlıların təsnifat bölgüsünün belə məhdudlaşdırılması onların qidalanma tipinə görə izah olunurdu. Bitkilər aləmi avtotrof, heyvanlar aləmiisə heterotrof qidalanmaya aid edilirdi.Bitkilərdə hüceyrə divarını xitinli olması və ya bunun heyvan hüceyrələrində olmaması,canlıların hərəkətli və ya hərəkətsiz həyat tərzləri, ətraf mühit amillərinin təsirinə daha fəal və ləng cavab reaksiyaları və s. bu 2 aləmi ...
 • Torpaqəmələgəlməsinin biogeokimyası
  R E F E R A TMövzu : “Torpaqəmələgəlməsinin biogeokimyası” PlanTorpaq əmələgəlməsinin biogeokimyəvi aspektləriBöyük geoloji dövranSüxurların aşınmasıAşınma qabığının tipləriQurunun denudasiyasıMaddələrin kiçik bioloji dövranıElementlərin miqrasion və akkumlyasiyaBiokimyəvi differensiasiya axınlarıGeokimyəvi baryerlərƏdəbiyyat siyahısıI.Torpaqa əmələgəlməsinin biogiokimyəvi aspektləriTorpaq – Yerdə həyatın yaranması təkamülünün və səthə çıxmış dağ süxürlarının biotla qarşılıqlı təsirlərinin daha iri miqyaslı qlobal nəticəsidir. Dağ süxürlarının çöküntüləri ilə müqaytisədə qalın olmayan quru səthinin bu münbit qatı, biosferdə cərəyan edən və ekosistemlərin fəaliyyəti və canlı orqanizmlərdə maddalər mübadiləsi ilə bağlı olan maddələrin transformasiyası və miqrasiyasının bütün müasir proseslərində iştirak edir. Planetimizdəki yaşıl bitkilərin əsas hissəsi torpaqda inkişaf edir.Onlar planetimizin qalan canlıları üçün əsas ilkin qida və bioenergetik material rolunda çıxış edir ...
 • TORPAQ GÖBƏLƏKLƏRİ
  R E F E R A TMövzu : “TORPAQ GÖBƏLƏKLƏRİ ”PLAN:1.Miksomisetlər və ya selikli göbələklər şöbəsi.2.Əsil göbələklər şöbəsi.3.Ziqomisetlər sinfinin torpaqda yayılmış nümayəndələri.4.Askomisetlər sinfi.5.Çılpaq kisəlilər yarımsinfi,maya göbələkləri.6.Mayayabənzər və ya sporsuz göbələklər.7.Bazidomisetlər sinfi.8.Deyteromisetlər və ya natamam göbələklər sinfi.9.Yırtıcı göbələklər və bakteriyalarGiriş Göbələklər. – Funqi. Göbələklər də bakteriyalar kimi xlorofilsiz orqanizmlərə aiddir. Təbiətdə 130 mindən artıq nümayəndələri vardır.Bunları səciyyələndirən əsas xüsusiyyət yaxşı inkişaf etmiş, xitinli hüceyrə divarının olması ,qidanı sorması ,spor larla çoxalması ,vagetativ dövrdə hərəkətsizliyi,heterotrof-xemoorqanotrof qidalan maları və hüceyrədə ehtiyat qida maddəsi-qlikogenin olmasıdır. Göbələklərin vegetativ cinsinin əsasını budaqlanan,incə saplardan və ya hiflərdən ibarət mitsellər təşkil edir.Mitseli hiflərinin bir-birinə dolaşması nəticəsində yalançı toxuma əmələ gəlir. ...
 • Агроөнеркәсіп кешенінің нарықтық экономикасы. Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылық жағдайы -
  Жоспар: Кіріспе.I. Агроөнеркәсіп кешенінің нарықтық экономикасы. 1.1 Агроөнеркәсіп экономикасының ерекшеліктері. 1.2 Ауылшаруашылық өнімдерінің нарығы.II Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылық жағдайы. 2.1. Ауылшаруашылығы өнімдерінің жалпы динамикасы 2.2. Ауылшаруашылығын реттеудегі мемлекеттік саясат 2.3. Ауылшаруашылығын несиелеу жүйесі 2.4. Агроөнеркәсіп кешенін техникалық жарақтандыруIII ҚР-дағы ауыл шаруашылығын дамыту жолдарыҚорытындыҚолданылған әдебиеттер. Кіріспе Мұнай қырық-елу жылда сарқылатын байлық. Ал жер бетінен алынатын өнім әлімсақтан бері халықты асырап келеді. Жейтін тамақ пен киетін киім жер астында емес, жер бетінде. Синтетикалық киімге қазір сұғына қоятын ешкім жоқ. Сондықтан, табиғи өнімдерге деген сұраным өсе түседі. Демек, Қазақстанның бір жағынан аграрлық ел болғанының болашақта пайдасы тиеді. Республикамыздың агроөнеркәсіп кешені экономиканың аса маңызды ...
 • Ауыл шаруашылығы, даму реферат
  Кіріспе Ел экономикасының қуаттылығы оның қазба байлықтары мен минералдық ресурстар базасының көлеміне емес, алысты аңғаратын экономикалық реформалар стратегиясының бәсекелестікке қабілетті жоғарғы технологиялық тауар мен сапалы қызмет жасауға жағдай туғызуға негізделген жөн.Елбасы Н.Ә. Назарбаев еліміздің әлеуметтік-экономикалық жағдайлары мен реформаның іске асуын бағалай келе былай деген еді"... жүргізіліп отырған саясат пен мемлекеттің нарықтық экономикаға көшу тәжірибесіндегі нақтылы қызметте тиімділігінің төмен болуы обьективті түрдегі кедергі факторлардан басқа кейбір жағдайларда ойланбай қабылданған шаралар мен шешімдердің әсер етуінен, тактикалық қателерден болды". Сондықтан аграрлық өнеркәсіптік саладағы экономикалық ахуал үнемі жан-жақты талдауды қажет етеді.Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму стратегиясына дейін және одан кейін қабылданған бәсекелестікке қабілетті тауар шығарып, қызмет көрсетуге бағытталған теориялық алғышарттарды экономикалық нақты көрсеткіштерге ұластыру қаже ...

Частное образование имеет ряд важных преимуществ

Работа для студентов – где подработать летом