Найдено 1460 документов
 • Azərbaycan televiziyalarında hərbi vətənpərvərlik proqramları
  Azərbaycan televiziyalarında hərbi vətənpərvərlik proqramları.Müstəqilliyini bərpa etmiş dövlətimizin ideologiyasının, həmçinin Azərbaycançılıq və yurdsevərlik ideyalarının gənclər arasında təbliğ olunmasına böyük ehtiyac var. Azərbaycanımız üçün əsl vətəndaş yetişdirmək, böyük gələcəyimiz naminə ən mühüm vəzifə kimi təhsilimizin və mədəniyyətimizin qarşısında durur. Dövlətçilik, vətəndaşlıq təkcə orta məktəb dərsliklərində və ya hansısa əyani vasitələrdə əks olunmalı deyil, bütün sahələrdə təbliğ edilməli, sevgi və ehtiram hədəfinə çevrilməlidir. Bu baxımdan təbliğatın uğurlu və təsirli olmasında televiziyanın yeri və xidməti əvəzolunmazdır. Televiziya ilk növbədə mənəvi tərbiyə ocağı kimi, bədii vasitələrlə, sənətkarlıqla, xüsusi incəliklə bu müqəddəs amalları aşımalı və sevdirməlidir. Həyat gerçəkliyinin bədii inikası elə bir səviyyədə olmalıdır ki, gənc təkcə təbliğatın deyil, həmçinin estetik cəhətdən zəngin, yüksək istedadlı sənətkarlıqla tanış olsun. Bu cəhət televiziya sənətçilərinin məsuliyyətini b ...
 • Mənəvi tərbiyə işində televiziyanın yeri və əhəmiyyəti
  Mənəvi tərbiyə işində televiziyanın yeri və əhəmiyyəti Müasir dövrdə televiziyanın təkcə kommunikasiya vasitəsi deyil, həmçinin həyatın istiqamətverici qüvvəsi kimi dəyərləndirilməsi yetişən nəslin mənəvi, psixoloji tərbiyəsində özünün başlıca və danılmaz yerini tutur. Televiziyanın ictimai funksiyaları olan informasiya, əyləncə, həmçinin də maarifçiliyin tərbiyə işində əhəmiyyətli yeri var. Bu günün gəncini və ya yeniyetməsini, uşağını televizora baxmadan yaşamasını təsəvvür etmək çətindir. Televiziya, xüsusən də kommersiya televiziyası təkcə özünün kommersiya maraqlarının ardınca gedib, marketinq problemlərini həll etməməli, həmçinin gənclərədən ibarət auditoriyanının mənəvi cəhətdən zəngin formalaşmasında, vətənsevər, insanpərvər olmasında iştirak etməlidirlər. Uşaqlar və yeniyetmələr üçün hazırlanan müxtəlif səpkili maarifləndirici verilişlərin mövzu arealı istər təbiət, kosmik aləm, sənət, heyvanlar və bitki aləmi ilə bitməməli, həmçinin tarixi, çoğrafi-tarixi anlamda məzmun daşımalıdır. Son illərdə ...
 • Prezidentliyə namizədlərin televiziya çıxışlarının başlıca cəhətləri
  Prezidentliyə namizədlərin televiziya çıxışlarının başlıca cəhətləri Kütləvi informasiya vasitələrinin cəmiyyətdə rolu və xüsusən də televiziyanın aparıcı mövqeyi siyasi proseslərin içində olmaqla təkcə informasiyanı və siyasi maarifləndirməni həyata keçirməsini deyil, həmçinin də ölkənin ictimai-siyasi həyatında böyük yer tutan və demokratik cəmiyyəitlərin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edən seçkilərdə olduqca mühüm təbliğatçı rolunu oynamasına imkan verir. Televiziyanın istifadəçi tərəfindən daha tez əldə olunması şərti və onun vizuallığı, həmçinin çap mətbuatından fərqli olaraq yüksək operativliyi tamaşaçının seçim etməsi və yekun qərarın verilməsində təsiredici element kimi seçkilərdə daha effektiv rol oynamasına imkan verir. Ekran qarşısında oturan tamaşaçı siyasətçinin nitqini dinləməklə bərabər onun görünürşünü, özünü aparmaq qaydalarını izləyir və onun haqqında özündə müəyyən təsəvvürü biçimləndirir. Əgər radio çıxışda namizəd özünün rəvan və qətiyyətli nitqi ilə seçicini riqqətə gətirə bilirsə, t ...
 • Televiziyada rejissor sənəti
  Televiziyada rejissor sənətiTeleviziya özünün təşəkkül dönəmində konkret konsepsyia və estetik mahiyyətini müəyyən etmədiyindən kinematoqrafın doğuluşunda ona qarşı olan münasibətlə üzləşməli, yalnızca informasiya vasitəsi kimi xəbərvermə işinə yaradığı barədə mülahizələr irəli sürülməyə başlandı. Getdikcə televiziyanın ictimai vəzifələri müəyyən olundunqca, onun yayımında çeşidli proqramlar özünə yer aldıqca, həmçinin incəsənət nümunələrinin yayımına yer verdikcə televiziya estetik prinsiplərini müəyyən etməyə başladı. «Artıq kütləvi informasiya vasitəsi kimi TV-də və onun texniki bazasında televiziya sənəti fenomeni biçimlənir» (S.Freylix. Teoriə kino: ot Gyzenşteyna do Tarkovskoqo. Moskva, 2002, str.17) və televiziya sintetik sənət növü kimi özünün yaradıcı məziyyətlərini, müxtəlif sənət növləri ilə birgə konseptual əsaslara söykənən fərdi xüsusiyyətlərini ortaya qoydu.Getdikcə televiziya təkcə bədii filmləri, teatr tamaşalarını yayımlamaqla kifayətlənməyib, özünün texniki bazasında teletamaşalar, bəd ...
 • Azərbaycan televiziyasında mədəni-maarif işinin təşkili
  Azərbaycan televiziyasında mədəni-maarif işinin təşkili. XX əsrin 50-ci illərindən özünün təşəkkülünü tapan televiziya birmənalı şəkildə kütləvi informasiya vasitəsi kimi təqdim olunsa da, zaman axarında onun mədəniyyət prosesində yeri və əhəmiyyəti, incəsənət əsərlərinin təbliğatçısı, təqdimatçısı çıxış etməsi və ən əsası audiovizual sənət növü kimi özünün bədii əsaslarını, estetik konsepsiyasını təyin etməklə həm də incəsənətin bir növü kimi çıxış etməyə başladı. Tanınmış kinoşünas S.Freylix televiziyanın da kino kimi əvvəl informasiya vasitəsi adlandırıldığını, lakin televiziyanın da kinematoqraf kimi tədricən özünün bədii dilini müəyyən etdiyini qeyd edərək «Artıq kütləvi inofrmasiya vasitəsi kimi TV-nin tərkibində və onun texniki bazası əsasında televiziya sənəti fenomeni biçimlənir» (С.Фрейлих. Теория кино: от Ейзенштейна до Тарковского. Москва. 2002) fikri ilə bu prosesi düzgün dəyərələndirmiş olur. Deməli, incəsənətin bir növü kimi özünün yaradıcı yolunu, dilini müəyyən edən televiziyanın üzərinə d ...
 • reklam
  R E K L A MKiçik şəxsi müəssisələrin sahibləri, müdirləri və reklam şö‘bəsinin əməkdaşları üçün vəsaitB u vəsait biznesmenlərə, reklam üzrə mütəxəssislərə ünvanlanmışdır. Onun yazılması reklam fəaliyyətinin bəЁzi ümumi məsələlərinin işıqlandırılması zərurətindən irəli gəlmişdir ki, biznesmenlər öz məhsul və xidmətlərinə reklam eЁlanını özləri tərtib edə bilsinlər.Bu mövzu ölkəmizin ədəbiyyatında uzun müddət öz əksini tapa bilməmişdir. Bundan əlavə, biz kütləvi informasiya vasitələrində də reklama rast gəlmirdik. Onu siyasi reklamın spesifik növü olan siyasi təbliğat əvəz edirdi, o isə yaradıcılığın bu növü haqqında bizim təsəvvürümüzdə neqativ münasibət doğururdu. Bizdə nə mütəxəssislər vardı, nə də ixtisaslaşdırılmış firmalar. Ona görə də reklamın axırıncı onillikdəki yeni güclü təzahürü çox hallarda düşünülməmiş və qeyri- məqsədəuyğun xarakter daşıyır.Yadda saxlamaq lazımdır ki, reklam estetik qavrayışı tərbiyə edir, obrazların stereotipini yaradır.Bunların hamısını nəzərə alaraq, biz bu vəsaitd ...
 • Azərbaycan televiziyasında mədəni-maarif işinin təşkili.
  Azərbaycan televiziyasında mədəni-maarif işinin təşkili. XX əsrin 50-ci illərindən özünün təşəkkülünü tapan televiziya birmənalı şəkildə kütləvi informasiya vasitəsi kimi təqdim olunsa da, zaman axarında onun mədəniyyət prosesində yeri və əhəmiyyəti, incəsənət əsərlərinin təbliğatçısı, təqdimatçısı çıxış etməsi və ən əsası audiovizual sənət növü kimi özünün bədii əsaslarını, estetik konsepsiyasını təyin etməklə həm də incəsənətin bir növü kimi çıxış etməyə başladı. Tanınmış kinoşünas S.Freylix televiziyanın da kino kimi əvvəl informasiya vasitəsi adlandırıldığını, lakin televiziyanın da kinematoqraf kimi tədricən özünün bədii dilini müəyyən etdiyini qeyd edərək «Artıq kütləvi inofrmasiya vasitəsi kimi TV-nin tərkibində və onun texniki bazası əsasında televiziya sənəti fenomeni biçimlənir» (С.Фрейлих. Теория кино: от Ейзенштейна до Тарковского. Москва. 2002) fikri ilə bu prosesi düzgün dəyərələndirmiş olur. Deməli, incəsənətin bir növü kimi özünün yaradıcı yolunu, dilini müəyyən edən televiziyanın üzərinə d ...
 • Приёмник для радиоуправляемой игрушки
  2 ВведениеСегодня электронная автоматика оказывает огромное влияние на различные стороны жизни и деятельности человека. С электронной автоматикой мы имеем дело практически на каждом шагу. В наших домах она управляет электронагревательными приборами, холодильниками аудио - и видеоаппаратурой, телефонными аппаратами, телевизорами и многими другими устройствами бытового назначения. Электронные и электронно-механические часы, калькуляторы и персональные компьютеры прочно вошли в наш быт. В универсамах электронные автоматы быстро и точно взвешивают и оценивают покупки, на перекрёстках городских улиц они управляют движением транспортных средств, включают освещение в вечерние время суток и выключают его с наступлением рассвета. Электронные автоматы выполняют ответственную работу на земле, в воздухе в космосе - управляют сложнейшими производственными процессами, реакторами атомных электростанций, бортовой аппаратуры современных самолётов, орбитальных и межпланетных станций. О...
 • Программно управляемый частотомер
  Введение В современном обществе по мере познания им природы все более возрастает роль измерений. Соответственно непрерывно увеличивается объем измерительной информации - информации о значениях измеряемых физических величин, повышаются требования к качеству и способам ее обработки и использования. Наибольшее распространение в современной науке и технике получают цифровые измерительные приборы и преобразователи, используемые для измерений, дистанционной передачи измерительной информации, в качестве промежуточных преобразователей для ввода информации в цифровые вычислительные машины и др. Основные требования, предъявляемые к средствам измерений - это высокая точность; быстродействие; возможность автоматизации процесса измерений; представление результатов измерений в форме, удобной для обработки, в том числе с помощью ЭВМ; малые габариты и вес; высокая надежность. Разрешить проблему сочетания точности и быстродействия позволили цифровые приборы. Цифровыми...
 • Программно-аппаратный комплекс для тестирования интегральных микросхем 155 серии
  7Тольяттинский Государственный УниверситетЭлектротехнический факультетКафедра “Промышленная электроника"КУРСОВАЯ РАБОТА"ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 155 СЕРИИ"Студент: Моторин С.К.Группа: Э-506Преподаватель: Бредихин Б.В.Тольятти 2004 Содержание Введение1. Техническое задание2. Инженерная интерпретация задачи3. Разработка обобщенной блок-схемы алгоритма работы контроллера4. Разработка интерфейса программно-аппаратного комплекса5. написание подпрограммы тестирования интегральной микросхемы К155ЛА16. Выбор расчет элементов схемыЗаключениеСписок литературы. Введение В настоящее время, производство радиоэлектронных компонентов и микросхем очень распространено. Однако при их производстве возникает вопрос работоспособности изготовленного элемента. Так как качество получаемого элемента зависит от внутренней структуры материала, в...

Летний пришкольный лагерь – отличное время для детей

Отчет по практике: как студенты запросто выходят из положения