Найдено 369 документов
 • Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови
  27 Зміст ВступРозділ 1. Природа мотивації та її вплив на формування лексичних навичок1.1 Характеристика лексичних навичокРозділ 2. Використання віршованих матеріалів при навчанні лексики англійської мови2.1 Віршовано-пісенні матеріали як засіб підвищення мотивації навчання учнів2.2 Використання пісень для підвищення ефективності сприйняття лексики й граматики англійської мови2.3 Особливості роботи з віршованими творами на уроці2.4 Римівки як засіб навчання лексикиВисновкиCписок використаної літератури Вступ В умовах гуманізації освіти, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів. Один з таких ефективних прийомів навчання - використання віршованих і пісенних матеріалів на уроках іноземної мови.Практично всі педагоги і...
 • Використання казки під час навчання граматики англійської мови
  29 Зміст Вступ Розділ I. Природа мотивації та її вплив на формування граматичних навичок учнів 1.1 Мотивація як провідний фактор навчання іноземної мови 1.2 Технологія формування граматичних навичок учнів Розділ II. Використання казки під час навчання граматики англійської мови 2.1 Методика роботи з казкою на уроках англійської мови 2.2 Казка як засіб формування позитивної мотивації навчання англійської мови 2.3 Роль казки у формуванні граматичних навичок школярів Висновки Список використаної літератури Вступ Розвиток ділових і особистих контактів, розширення культурних звязків між народами висувають перед школою в області навчання іноземним мовам на перший план завдання - виховання людини, головним надбанням якого є загальнолюдська культура і загальнолюдські...
 • Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови
  4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ Кафедра романо - германських мов ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК МОТИВАЦІЙНОГО ЗАСОБУ ПРИ НАВЧАННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ ЗОШ Курсова робота Виконавець студентка ІІІ курсу (371 група) денної форми навчання ПМСО. Французька мова та література. Англійська мова та література. Дніпровська А. Науковий керівник роботи ____ ст. викл. Фесенко Є. А. ХЕРСОН - 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні передумови використання краєзнавчого матеріалу в процесі викладання іноземних мов 1. 1. Краєзнавство як наука та діяльність 1. 2. Цілі та методичні завдання використання краєзнавчого матеріалу Розділ 2. Мотиваційна дія лінгвокраєзнавчого аспекту при навчанні французької мови на середньому етапі ЗОШ 2. 1. Краєзнавчий матеріал як фактор забезпечення міжкультурної комунікації 2. 2. Модель...
 • Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
  Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов Передвісники порівняльно-історичного мовознавства. Новий етап в історії, науки про мову починається з першої чверті XIX ст., коли мовознавство остаточно відмежовується від філології і цілком перетворюється на окрему, самостійну галузь людських знань зі своїми обєктом та завданнями, теорією та методами досліджування. Вирішальну роль у виформуванні мовознавства в окрему галузь людських знань відіграли два чинники: а) пробудження національного життя і національних рухів у звязку з розвитком капіталістичних відносин, б) відкриття порівняльно-історичного методу досліджування мов, що дозволяв розглядати мовні явища у процесі виникнення їх, становлення і розвитку, а кожну мову -- в її історично-генетичних взаємозвязках з усіма спорідненими між собою мовами. Проблемами спорідненості мов, якщо не зважати на самобутню, із своєрідною історичною долею розвідку XI ст. Махмуда аль Кашгар і...
 • Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ ТА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Реєстраційний №_______ "Затверджую" завідувач кафедрою ТППАМ проф. Калита А.А. Курсова робота на тему: Відображення у перекладі явища ретроспекції, що створюється з допомогою означеного артикля із спеціальності “Філологія” 6.0305 Виконала студентка 3-го курсу групи ЛА-61 Саєнко Аня Григорівна Науковий керівник старший викладач Бондаренко Тетяна Борисівна Київ 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Загальні відомості про артикль та його значення в мові 1.1 Проблема артикля 1.2 Місце артикля в сучасній мові 1.3 Класифікація артиклів та відмінність вживання в англійській та українській мовах 1.4 Функція неозначеного артикля a/an та випадки його вживання 1.5 Функція означеного артикля the та...
 • Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові
  34 Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій та управління Кафедра теорії та практики перекладу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни : “Практичний курс другої іноземної мови і переклад” на тему: “Відтворення віддієслівних прикметників німецької мови з латентною модально-пасивною предикацією в українській мові” за спеціальністю 7.030507 “Переклад” Виконала: студентка 5 курсу групи ПЗ 08-51 Скрипко Ірина Леонідівна Науковий керівник: старший викладач Євтушенко Ніна Григорівна Кременчук 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Віддієслівні прикметники у функціонально-семантичному полі пасиву Розділ 2. Особливості віддієслівних прикметників з латентною модально-пасивною предикацією 2.1 Про прикметникову деривацію 2.2 Значення віддієслівних прикметників Розділ 3. Шляхи перекладу німецьких віддієслівних прикметників на українську мову 3.1 Переклад похідних прикметників з модально-пасивним значенням ...
 • Влияние английского молодежного жаргона на жаргон российской молодежи
  Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство образования московской области ВЛИЯНИЕ АНГЛИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА НА ЖАРГОН РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ Курсовая работа по лингвострановедению ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Понятие «сленг», его характеристика и особенности 1.1. Особенности молодежного жаргона 1.2. Факторы, влияющие на развитие сленга Выводы ГЛАВА 2. Источники и способы образования сленга в англоговорящих странах 2.1. Пути формирования молодежного жаргона в Англии, Америке, Австралии и Канаде в ХХ веке 2.2. Употребление жаргона российскими студентами и школьниками 2.3. Английские эквиваленты жаргона молодежи в России Выводы ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ ВВЕДЕНИЕ Тема данной курсовой была выбрана нами в связи с широким употреблением, как российского сленга, так и английского в речи российской молодежи. Целью работы является комплексное описание молодёжного сленга как одной из...
 • Вопросы при входе в кабинет, в квартиру и т.п. в русском и английском языке
  6 Содержание ВведениеI. Теоретическая часть1. Речевой этикет в системе языка2. Формальное и "формальное" общение3. Вхождение в коммуникативный акт4. Национальная специфика речевого этикета5. Межъязыковой сопоставительный анализII. Практическая частьЛитература Введение Овладение коммуникативными навыками - одна из важнейших сторон социализации человеческого существа. Дети легко осваивают процесс общения, не размышляя, разумеется, о нем в психологических, социологических или лингвистических терминах, да и становясь взрослыми, не задаются вопросами, что представляет из себя это самое человеческое из занятий. Не касаясь содержательной стороны общения (различия в которой очевидны), можно подумать, что внешняя, так сказать, техническая сторона обмена словами едина для всех людей. Однако первые же попытки перенести когда-то усвоенные навыки общения в другую социальную сферу или перевыразить их на материале другого языка...
 • Генеалогическая классификация языков мира
  3 ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ МИРА Содержание ВВЕДЕНИЕ 3 1. ПРАЯЗЫК 6 2. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ 8 3. ПРАРОДИНА ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА 12 4. ПРАРОДИНА СЛАВЯН ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА 16 5. ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 19 6. БАЛТО-СЛАВЯНСКАЯ ОБЩНОСТЬ 22 7. АВГУСТ ШЛЕЙХЕР (1821--1868) 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...
 • Глагольно-именные фразеологизмы с компонентами-соматизмами в русском и китайском языках
  1МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени Франциска СКОРИНЫ»Филологический факультетКафедра русского, общего и славянского языкознания ГЛАГОЛЬНО-ИМЕНННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТАМИ-СОМАТИЗМАМИ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ Курсовая работа Исполнительстудент группы Р-41_______________ Чжан ХынНаучный руководительд.ф.н., профессор_______________ В.И. КовальГомель 2003 СОДЕРЖАНИЕВведение 1. Фразеологизмы с компонентом голова2. Фразеологизмы с компонентом глаза3. Фразеологизмы с компонентом душа4. Фразеологизмы с компонентом палец5. Фразеологизмы с компонентом сердцеВыводы Список использованной литературы ВВЕДЕНИЕФразеология представляет собой особый раздел науки о языке, изучающий фразеологическую систему в ее современном состоянии и историческом развитии. Объектом изучения фразеологии являются...
NURBIZ.KZ - каталог компаний и предприятий Казахстана и Алматы

DARILIFE

Скидка 30%

Скидка 30% на всю натуральную оздоровительную линию "ДариLife"!

Школьный перекус или несколько минут здорового удовольствия от...

Как правильно писать рефераты?